Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrhy na morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov sa predkladajú do 31. januára

Kategória: Aktuality

V súlade s § 56 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca. 

Návrhy na morálne ocenenie sa predkladajú do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Morálne ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho významu a medzinárodného významu, dlhoročný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese, mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.

Predložené návrhy na morálne ocenenie hodnotí komisia pre morálne oceňovanie ako iniciatívny a poradný orgán ministra v tejto oblasti. O udelení ocenenia na základe návrhu komisie rozhoduje minister.

Formulár a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/moralne-ocenovanie-pri-prilezitosti-dna-ucitelov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov