Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrh zákona k obnoveniu existencie krajských školských úradov

Kategória: Aktuality

Do Národnej rady SR bol doručený návrh poslancov B. GRÖHLlNGA a R. PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. 

Návrh zákona sa týka vrátenia sa v plnom rozsahu do stavu pred rokom 2013, kedy bolo regionálne školstvo financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva a obnovenia existencie krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátenie im kompetencie na úseku školstva.

V rámci projektu ESO prišlo k zmene spôsobu financovania regionálneho školstva. Financovanie škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom bol do tejto doby vtedajší krajský školský úrad, prešlo spod kapitoly ministerstva školstva pod kapitolu ministerstva vnútra. Zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe prišlo s účinnosťou od 1. 1. 2013 k zrušeniu krajských školských úradov a k zásadnej novelizácii zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie zo štátneho rozpočtu sa začalo uskutočňovať prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva aj Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V kapitole ministerstva školstva sa rozpočtujú prostriedky pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávne kraje. V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú prostriedky pre školy, ktorých zriaďovateľmi sú obce, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, iné právnické a fyzické osoby a okresné úrady v sídle kraja. Pokiaľ ide o tok finančných prostriedkov, tieto sa z kapitoly ministerstva vnútra prideľujú prostredníctvom okresných (predtým obvodných) úradov v sídle kraja podľa sídla zriaďovateľa. Zákon navrhuje obnoviť existenciu krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátiť im kompetencie na úseku školstva.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov