Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2021 - 2023 - regionálne školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Pre zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitol Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na rok 2021 navrhujú osobné výdavky v sume 1,76 mld. eur, v tom mzdy v sume 1,30 mld. eur pre 83 341 zamestnancov. 

Rozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na platy pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva je v kompetencii zriaďovateľov.

Výdavky na regionálne školstvo (MŠVVŠ SR a MV SR) predstavujú 2,28 mld. eur. Medziročne rastú z dôvodu zvýšenia výdavkov na podporu regionálneho školstva v sume 100 mil. eur so zámerom zvýšiť motivácie pedagogických zamestnancov ako aj podporiť záujem budúcich učiteľov pracovať v regionálnom školstve, na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách v sume 15,2 mil. eur, na osobné výdavky pre 731 asistentov učiteľa v sume 3,98 mil. eur, na elektronické testovanie žiakov a dofinancovanie národných meraní Maturita, Testovanie 9 a Testovanie 5 v sume 819 tis. eur a na podporu výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní v sume 1,42 mil. eur. Ďalej sú zapracované výdavky na tehotenské štipendiá pre stredoškoláčky vyplývajúce z novely zákona o finančnej podpore detí a rodín v sume 400 tis. eur a výdavky zo štrukturálnych fondov EÚ vrátane spolufinancovania.

Pri financovaní regionálneho školstva sa uplatňuje financovanie prostredníctvom normatívu na žiaka, z ktorého je zabezpečené odmeňovanie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, prevádzka všetkých typov škôl a školských zariadení. Ďalej vo výdavkoch sú zahrnuté nenormatívne výdavky, z ktorých sú kryté výdavky na financovanie škôl v prírode a lyžiarskych kurzov, bezplatná výchova detí od 5 rokov v materských školách, dopravné žiakom, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy, mimoriadne výsledky žiakov, výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, havárie, výdavky na nákup a distribúciu učebníc a učebných textov, súťaže žiakov a rozvojové projekty. V limite výdavkov sú zabezpečené aj administratívne výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie rezortov na plnenie úloh, ktoré súvisia s regionálnym školstvom, výdavky na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu podporujúce zber a spracovanie dát za účelom zefektívnenia a transparentnosti financovania regionálneho školstva, prevádzka EDUNET_SK a výdavky na štipendiá pre študentov stredných škôl. Financovanie regionálneho školstva je zabezpečované okrem výdavkov štátneho rozpočtu aj verejnými zdrojmi získanými z výnosu daňových príjmov fyzických osôb, z ktorých sú financované originálne kompetencie obcí a VÚC.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/navrh-rozpoctu-verejnej-spravy-na-rok-2021-2023.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov