Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národný projekt pre podporu pomáhajúcich profesií - implementačný manuál

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ako prijímateľ národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 aktuálne vydal implementačný manuál k projektu. Je záväzným dokumentom a nevyhnutnou podmienkou jeho realizácie.

V manuáli nájdete obsadzované pozície v NP POP 3, kvalifikačné predpoklady jednotlivých pozícií, veľkosti úväzkov a pracovného času zamestnancov na týchto pozíciách, konkretizovanie pojmu tzv. jednotkového nákladu, prehľad predkladanej dokumentácie na úhradu jednotkového nákladu, informácie o kontrole  skutočností súvisiacich s realizáciou projektových aktivít, podmienky pre informovanie či monitorovanie v rámci národného projektu.

Manuál: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2023/08/IMPLEMENTACNY-MANUAL_POP-3_2023.pdf

Prílohy projektového implementačného manuálu:

  • Príloha č. 1 a) – sumárny prehľad – preukazujúci počet odpracovaných hodín – týždenný fond 37,5 hodiny
  • Príloha č. 1 b) – sumárny prehľad – preukazujúci počet odpracovaných hodín – týždenný fond 40,0 hodiny
  • Príloha č. 2 a) a b) – zoznam všetkých PA/asistentov učiteľa (AU) školy, ktorí pracujú v škole pred začatím projektu (a) a po jeho spustení s rozdelením pozícií financovaných cez fondy EÚ (vrátene POO) a štátneho rozpočtu (b)
  • Príloha č. 3 – zoznam a veľkosť úväzku zamestnancov (členovia školského podporného tímu a školský digitálny koordinátor) školy pracujúcich pre NP POP 3 v MŠ, ZŠ, SŠ, ktorých mzda je financovaná prostredníctvom JN
  • Príloha č. 4 – zoznam žiakov, ktorí budú využívať pedagogického asistenta pre žiakov so zdravotným znevýhodnením financovaného z projektu a zoznam žiakov, ktorí využívajú pedagogického asistenta financovaného zo štátneho rozpočtu
  • Príloha č. 5 – súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov
  • Príloha č. 6 – čestné vyhlásenie – dočasné vyrovnávacie opatrenia
  • Príloha č. 7 – čestné vyhlásenie štatutára/riaditeľa školy o celkovom počte žiakov ZŠ/ SŠ/veľkosti MŠ
  • Príloha č. 8 – štvrťročná správa o činnosti
  • Príloha č. 9 – zjednodušené vykazovanie výdavkov (príloha č. 5 výzvy)

Zdroj: https://nivam.sk/narodny-projekt-pre-podporu-pomahajucich-profesii-ma-k-dispozicii-implementacny-manual/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov