Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národná stratégia zručností pre Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súčasnosti je na našom trhu práce ohrozených v dôsledku automatizácie a digitalizácie až 60 % pracovných miest a len 4,5 % dospelej populácie je zapojená do procesu celoživotného vzdelávania, kým priemer krajín OECD sa pohybuje na úrovni 11 %.

Pre Slovenskú republiku ju vypracovala Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD). Príprava materiálu bola zabezpečená v spolupráci s ostatnými rezortmi, ako aj ďalšími inštitúciami a partnermi s cieľom čo najpružnejšie zareagovať na aktuálne výzvy pracovného trhu a prispôsobenia vzdelávacieho procesu jeho požiadavkám. Vychádza z Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, pričom v dokumente boli zadefinované tri kľúčové priority, konkrétne rozvoj celoživotného vzdelávania, začlenenie osôb pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, súlad vzdelávacieho procesu s požiadavkami trhu práce. Zástupca generálneho sekretára OECD Ludger Schuknecht predstavil štyri oblasti, pre ktoré zástupcovia OECD navrhli SR uskutočniť konkrétne opatrenia, napr. rozšíriť povinné predprimárne vzdelávanie, viac participovať na celoživotnom vzdelávaní, zabezpečiť užšiu spoluprácu zamestnávateľov s odborným vzdelávaním, klásť väčší dôraz na využitie bakalárskych programov, odstrániť prekvalifikovanosť absolventov vysokých škôl, zabrániť odlivu mozgov do zahraničia a pod.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/oecd-odporuca-slovenskej-republike-viac-participovat-na-dalsom-vzdelavani-dospelych/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov