Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nariadenie vlády SR č. 32/2022 Z. z. - zmena nariadenia o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V Zbierke zákonov vyšlo nariadenie vlády č. 32/2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Účinnosť nariadenia je od 8. 2. 2022. 

Základný úväzok školského špeciálneho pedagóga, základný úväzok školského digitálneho koordinátora a základný úväzok učiteľa profesijného rozvoja sa neustanovuje. Vychovávateľovi môže zamestnávateľ započítať za poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami najviac dve hodiny, ak ide o vychovávateľa špeciálneho výchovného zariadenia, najviac tri hodiny, ak ide o vychovávateľa školského internátu, ktorý je súčasťou školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo ak ide o vychovávateľa školského internátu, ktorý je súčasťou špeciálneho výchovného zariadenia. Do základného úväzku vedúceho pedagogického zamestnanca jazykovej školy sa započítava 20 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne ako jedna trieda a vedúceho pedagogického zamestnanca základnej umeleckej školy sa započítava ako jedna trieda 24 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne v hudobnom odbore alebo 24 žiakov vo výtvarnom odbore, tanečnom odbore, literárno-dramatickom odbore alebo v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Dopĺňa sa tiež  základný úväzok pri výkone niektorých špecializovaných činností.

Zdroj a ďalšie informácie: aspi.sk a Nariadenie vlády č. 201/2019 Z.z. a https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/201/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk