Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Najvyšší kontrolný úrad SR mení plánovanie kontrol

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Kontrolóri sa zamerajú na problematiku krízového riadenia štátu, oblasti školstva, životného prostredia, samosprávy či obrany vo viac ako 70 subjektoch. Preklepnú si viaceré ministerstvá, obce, mestá aj štátne či verejné inštitúcie.

Z hľadiska klasických kontrolných akcií je v pláne 16 tematických kontrol zameraných napríklad na krízové riadenie a bezpečnosť štátu či investičné projekty v podmienkach armády. Ďalšie akcie sa dotknú dodržiavania rozpočtových pravidiel, princípov hospodárneho a efektívneho nakladania s majetkom, súladu so zákonom o verejnom obstarávaní.

NKÚ v rámci oblasti školstva skontroluje rekonštrukcie vysokoškolských internátov (Technická univerzita v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave), zabezpečenie pripájania škôl na internet (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 12 škôl), hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže (Nadácia Intenda, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).

Vo vzťahu k miestnej samospráve národní kontrolóri preveria napĺňanie projektov zelenej politiky, ale aj využívanie nástroja na rozvoj obcí a miest prostredníctvom poplatku za rozvoj. S využitím metodiky follow-up si posvietia aj na oblasť informatizácie na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy. Okrem toho, že sa úrad zameriava na dodržiavanie zákonnosti rozpočtových či účtovných pravidiel, ostatných päť rokoch vo väčšej miere posudzuje aj dopady realizácie jednotlivých verejných politík. V nadchádzajúcom roku sa kontrolóri sústredia na integrovanú dopravu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, kontrolu kvality a bezpečnosti potravín, stratégiu v oblasti mládeže či nájomné byty. Celkovo má národná autorita pre externú kontrolu z hľadiska výkonnostných auditov rozpracovaných 10 tém.

KÚ tiež chystá témy, ktoré sú zamerané na pripravenosť Slovenska na nové programové obdobie, ale aj na realizáciu Plánu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti budú kontrolóri monitorovať situáciu aj vzhľadom na dočerpanie európskej finančnej pomoci v programovom období 2014-2022, pretože 2023 je posledný rok, keď je možné využiť finančné prostriedky skončeného programového obdobia.

Plán kontrolnej činnosti

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/nku-zasadne-meni-planovanie-kontrol-preveri-krizove-riadenie-statu-aj-stav-vysokoskolskych-internatov


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov