Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

MŠVVaŠ SR hľadá odborných hodnotiteľov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF za účelom hodnotenia národných a dopytovo-orientovaných projektov. Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola je 30. 11. 2018.

Ide o nasledujúce špecifické ciele:

  • Špecifický cieľ 1.1.1: zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov,
  • Špecifický cieľ 1.2.1: zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce,
  • Špecifický cieľ 1.3.1: zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce a
  • Špecifický cieľ 1.4.1: zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Cieľom výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je rozšíriť už existujúcu databázu odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1 prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ. Databáza bude slúžiť pre potreby výberu odborných hodnotiteľov, ktorí budú následne hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné ako aj dopytovo-orientovaných projekty za účelom transparentnej, objektívnej a kvalitnej realizácie hodnotiaceho procesu s využitím kvalifikovaných odborníkov.

Zdroj a ďalšie informácie:  https://www.minedu.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-specificke-ciele-111-121-131-a-141/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov