Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerstvo zdravotníctva z plánu obnovy podporí vzdelávanie sociálnych pracovníkov či špeciálnych pedagógov

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo novú výzvu z plánu obnovy. 

Výzva je určená odborníkom v starostlivosti o duševné zdravie, ktorí pôsobia mimo rezortu zdravotníctva. Na vzdelávanie školských psychológov, logopédov, sociálnych pracovníkov a ďalších povolaní je alokovaný celková suma 1,9 milióna eur.  Oprávnené náklady v oboch výzvach predstavujú poplatky za vzdelávacie aktivity. Ministerstvo podporí vzdelávacie aktivity, ktoré prebehnú do 31. januára 2025. Pričom žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu možno podať aj za aktivity, ktoré už prebehli od 1. februára 2020.

Cieľom tohto opatrenia je finančne podporiť kontinuálne vzdelávanie, ktoré sa realizuje podľa druhu, rozsahu, obsahu a formy vzdelávania. Touto výzvou podporované formy kontinuálneho vzdelávania sú: adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné, ostatné.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba – odborník poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie v rámci profesií podporovaných touto výzvou. 

Podporované profesie: psychológ, školský psychológ, logopéd, školský logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg (podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 5 vyhlášky č. 103/2018 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z.); sociálny pracovník, asistent sociálnej práce (podľa § 5 zákona č. 219/2014 Z. z.); zdravotná sestra (§ 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z.z.).

Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výzva“) po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí bude zverejnená na webovom sídle MZ SR (ďalej aj „vykonávateľ“) prostredníctvom webového linku http://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.health.gov.sk/Clanok?MZSR-z-planu-obnovy-podpori-vzdelavanie-soc-pracovnikov-a-spec-pedagogov a tu: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov