Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ministerstvo kultúry zverejnilo novú dotačnú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Žiadatelia a žiadateľky v nej môžu predkladať  svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

V rámci výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým a sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Termín uzávierky predkladania žiadostí je do 12. 12. 2022. Viac informácií o príslušnom programe je k dispozícii na webovom sídle ministerstva kultúry. Celé znenie výzvy nájdu žiadateľky a žiadatelia na tomto linku.

Zdroj: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-vycleni-1-017-952-eur-na-podporu-kulturnych-aktivit-osob-so-zdravotnym-postihnutim-a-inak-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov