Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Matej Drotár - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy. 

Pozornosť autor sústreďuje na praktickú aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona a ponúka odpovede na mnohé rezonujúce otázky, napríklad ako postupovať pri riešení problémov s výberovým konaním na funkciu riaditeľa školy, vymenovaním a odvolaním riaditeľa školy, postavením a výkonom funkcie riaditeľa školy, zriaďovaním a zrušovaním škôl a školských zariadení a fungovaním rady školy. Autor svoj výklad opiera o judikatúru, poznatky z praxe a poukazuje aj na aplikačné súvislosti s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Publikácia je určená predovšetkým pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl a školských zariadení, rady škôl, zamestnancov školských úradov, ale aj pre iných zamestnancov pôsobiacich v oblasti správy škôl a školských zariadení a všetkým záujemcom o túto problematiku.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave-komentar.p5434.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov