Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Martina Kosturková, Janka Ferencová - Stratégie rozvoja kritického myslenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Martina Kosturková, Janka Ferencová

Cieľ a obsah publikácie reagujú na absenciu podpory rozvoja kritického myslenia človeka. Kniha je zostavená na princípe hlbšieho premýšlania prostredníctvom piatich logicky na seba nadväzujúcich celkov – kritické myslenie, kritické argumentovanie, debata Karla Poppera, kritické písanie a organizovanie poznatkov.

Martina KosturkováJanka Ferencová - Stratégie rozvoja kritického myslenia

Čitateľ v knihe nájde všeobecné východiská nosných pojmov, množstvo príkladov, zaujímavostí, názorných ukážok, interaktívnych úloh, poznámok, vysvetlení, námety na premýšlanie a nevšedný transfer poznatkov do aplikačnej roviny.

Publikácia je určená pre študentov učiteľských a neučiteľských študijných programov v dennej a externej forme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, pre vysokoškolských učiteľov, ktorí participujú na zabezpečení pedagogicko-psychologických a spoločensko-vedných disciplín rôznych študijných programov, pre učiteľov v rámci profesijného rozvoja a podnetná je aj pre akademikov a edukantov vedeckých smerov, keďže schopnosť kriticky myslieť by mala byť elementárnou akademickou spôsobilosťou.

Inšpirácie v nej nájdu hlavne tí, ktorí chcú eliminovať súčasnú kognitívnu lenivosť.

Eshop - Stratégie rozvoja kritického myslenia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov