Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 2/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

V novom čísle časopise Manažment školy v praxi sa venujeme procesu individuálnej integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, problémovému a rizikovému správaniu žiakov,  efektívnej komunikácii v multikultúrnom prostredí. Rozobrali sme šikanovanie a ochranu pred rovesníckym násilím, ponúkame odporúčania v oblasti poskytovania cestovných náhrad zamestnancom školstva.   

Mária Takáčová - Integrácia žiakov v základnej škole (2.)

Právom aj povinnosťou pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP, je oboznámiť sa so zdravotným stavom dieťaťa, s jeho ŠVVP a s vypracovaným IVVP žiaka, s odporúčaniami poradenských zariadení, ako majú so žiakom pracovať, ako vytvoriť žiakovi podmienky na vzdelávanie primerané jeho ŠVVP. Povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s integráciou dieťaťa a žiaka sú zahrnuté aj v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde § 5 ods. 2 zákona ukladá zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a chrániť informácie o výsledkoch psychologických, špeciálno-pedagogických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku, rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie. Iné ustanovenia uvedeného zákona im dávajú túto mlčanlivosť dodržiavať aj po ukončení pracovného pomeru so školou.

Viac na: https://bit.ly/2XilVVQ

 Tatiana Soroková - Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí (1.)

Ak by mala škola niesť pečať multikultúrneho rozmeru, z psychologického hľadiska by bolo správne, aby prostredie školy v plnom rozsahu spĺňalo vízie multikultúry aj v personálnom zložení. V multikultúrnej škole by mali byť pedagógovia upratovačky, kuchárky, vychovávateľky, administratívne pracovníčky rôznych kultúr, celý školský personál by mal predstavovať zmes rozdielnych kultúr, aby dieťa z ktorejkoľvek kultúry malo istotu a zázemie, že v tomto prostredí sa nelíši od majority. Tieto modely možno vidieť vo Francúzsku, Nemecku, Anglicku, aj v iných krajinách Európy a sveta. Naše školstvo v súčasnosti ešte nepociťuje potrebu zriaďovania škôl tohto typu, ale zjavne v budúcich rokoch bude pociťovať zvýšené nároky na akceptovanie inklúzie detí z iných kultúr do majoritných škôl.

Viac na: https://bit.ly/2Vg9msH

 Peter Lengyel - Šikanovanie a ochrana pred rovesníckym násilím

Bezpečné prostredie sa vyznačuje najmä životaschopnými reálnymi vzťahmi medzi deťmia medzi dospelými v škole, podporou outsiderov a žiakov, ktorým učenie nejde, dostatkom alternatívnych možností, ako ovplyvňovať dianie v škole, dostatkom možností ocenenia nielen vzdelávacích, ale aj sociálnych úspechov, priestorom pre redukciu napätia, zrozumiteľnými, jednoduchými a výstižnými pravidlami, otvoreným prostredím pre rodičov a priateľov školy, podporou sebahodnotenia, striedaním žiakov v skupinových úlohách, pravidelným monitoringom sociálnej klímy a bezpečia, využívaním skupinovej dynamiky na pozitívne ovplyvňovanie správania žiakov, citlivosťou dospelých na násilie a krivdu.

Viac na: https://bit.ly/2U7LuHa

Ingrid Emmerová - Problémové a rizikové správanie žiakov

Škola zohráva pri prevencii nezastupiteľnú úlohu. Prevenčná činnosť musí byť systematická práca realizovaná počas celého školského roka aj u žiakov prvého stupňa základnej školy adekvátnymi a veku primeranými  formami a metódami. Preventívnymi aktivitami treba zvyšovať vzdelanosť a povedomie mladých ľudí. Efektívna prevencia je koordinovaná a dlhodobá, zameriava sa na všetky prejavy rizikového, resp. problémového správania. Dôležité je priebežné monitorovanie správania žiakov, aby sa zabránilo prehlbovaniu problémového správania a preventívne aktivity boli adresné. Narastá potreba účinnej prevencie, predovšetkým primárnej a keďže je problémové správanie rozšírené, dôležitú úlohu zohráva aj sekundárna prevencia.

Viac na: https://bit.ly/2BGH0QD

Ingrid Konečná Veverková - Poskytovanie cestovných náhrad zamestnancom školstva

Zamestnanec školy má povinnosť predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie cestovných náhrad a vrátiť nevyúčtovaný preddavok do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na cestovné náhrady. V kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnancom môže byť dohodnutá alebo vo vnútornom predpise určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na cestovné náhrady skončená. Škola má povinnosť do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na cestovné náhrady a uspokojiť nároky zamestnanca. V kolektívnej zmluve alebo v písomnej dohode so zamestnancom môže byť dohodnutá alebo vo vnútornom predpise určená dlhšia doba, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.

Viac na: https://bit.ly/2Xhk8An


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk