Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 11

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Komunikácia a spolupráca – dve kľúčové slová, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzať cestu k sebe, otvárajú dvere aj ku komplikovaným vzťahom. Vedieť sprostredkovať informácie kolegom tak, aby rezonovali v hlavách a stali sa zdrojom motivácie a inšpirácie, si žiada okrem pedagogickej múdrosti aj spoľahlivé informácie a odporúčania.

Z. Rapčanová - Znalostný manažment v školskom prostredí

Človek je primárnym nositeľom znalostného kapitálu a práve ten je pilierom znalostného manažmentu. Preto nezabúdajme na jeho motiváciu.

Viac tu: Znalostný manažment v školskom prostredí

Š. Bojnák - Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Normatívny akt nedokáže postihovať každé neželané správanie. Existujú situácie, kedy je človek postavený pred rôzne dilemy, ktoré problematizujú túto zásadu. Ideálny stav by bol v autoregulácii spoločenských vzťahov. To však nemožno očakávať, a preto ľudí treba motivovať k žiaducemu správaniu. Etický kódex môže byť stimulom.

Viac tu: Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

I. Emmerová - Pozitívna klíma ako faktor prevencie

Viac ako tri štvrtiny učiteľov prikladajú kolegiálnym vzťahom vo svojom živote významnú úlohu, ale až dve tretiny cítia nedostatočné kompetencie pri ich optimálnom rozvíjaní, kde je priestor na intervenciu vo forme sociálno-psychologických výcvikov, ktoré by učitelia uvítali.

 Viac tu: Pozitívna klíma ako faktor prevencie

I. Konečná Veverková - Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Objem týchto finančných prostriedkov tvorí vlastné príjmy rozpočtu obce; v rozhodovaní o použití týchto finančných prostriedkov je obec samostatná, rozhoduje o nich obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce.

Viac tu: Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

O. Pivarníková - Nové legislatívne predpisy v školách a školských zariadeniach

Zdravotná spôsobilosť je všeobecnou požiadavkou na výkon pracovnej činnosti, ktorá sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením od všeobecného lekára pre dospelých. Rozlišujeme telesnú a duševnú zdravotnú starostlivosť. V prípade pochybností o zmene zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje lekársky posudok. Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti lekárskym posudkom uhrádza zamestnávateľ.

Viac tu: Nové legislatívne predpisy v školách a školských zariadeniach

Manažment školy v praxi č. 11


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov