Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Letná škola v systéme duálneho vzdelávania 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Letná škola v systéme duálneho vzdelávania sa realizuje na pracovisku praktického vyučovania a je organizovaná na báze dobrovoľnosti a je tak na rozhodnutí zamestnávateľa, či Letnú školu svojim žiakom sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu žiaka a žiaka, či túto možnosť využije a Letnej školy sa zúčastní.

Realizátorom je zamestnávateľ s osvedčením o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Miestom výkonu praktického vyučovania je pracovisko praktického vyučovania. Personálne zabezpečenie vychádza z konkrétnych možností a podmienok jednotlivých zamestnávateľov.

Žiakom zabezpečuje zamestnávateľ stravovanie rovnakým spôsobom ako zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov. Ak bude žiak vykonávať aj produktívnu prácu, zamestnávateľ mu poskytne odmenu za produktívnu prácu najmenej vo výške minimálnej mzdy.

Rozdelenie žiakov do skupín je vysoko individuálne v závislosti od počtu žiakov, ktorí prejavia záujem o účasť na Letnej škole a ich potrieb. Obsahom aktivít sú výkonové štandardy a obsahové štandardy praktickej prípravy rozpracované v učebných osnovách predmetu odborný výcvik alebo odborná prax v školskom vzdelávacom programe. Odborný rozvoj žiakov sa uskutočňuje pod vedením hlavných inštruktorov, majstrov odbornej výchovy alebo inštruktorov. Evidencia dochádzky žiakov a obsah realizovaných aktivít sú súčasťou dokumentácie poskytovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania za školský rok 2021/2022 v samostatnej časti dokumentácie pod označením „Letná škola 2022“.

Letná škola sa organizuje v rozsahu najmenej 10 vyučovacích dní praktického vyučovania a najviac v rozsahu 20 vyučovacích dní praktického vyučovania v súlade s vnútorným poriadkom pracoviska praktického vyučovania. Žiak sa môže prihlásiť aj na viacej cyklov Letnej školy.

Rozsah poskytnutého praktického vyučovania sa započítava do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania pre nárok na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania podľa § 21a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a pre nárok na zníženie základu dane z príjmov podľa § 17 ods. 37 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zdroj a celé znenie Usmernenia: https://siov.sk/wp-content/uploads/2022/06/Letna-skola-u-zamestnavatela-v-SDV-2022-fin.pdf a tu: https://siov.sk/letna-skola-v-systeme-dualneho-vzdelavania-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov