Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Lehoty súvisiace s vysporiadaním daňovej povinnosti za rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Vyberáme z daneauctovnictvo.sk

Zamestnávateľ je povinný počas zdaňovacieho obdobia plniť oznamovacie a predkladacie povinnosti (v súvislosti s predkladaním daňových tlačív) v zákonom ustanovených termínoch. V zmysle § 27 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p., ak koniec lehoty úkonu zamestnávateľa pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Z dôvodu pandémie spôsobenej korona vírusom SARS-CoV-2 bola na území SR vyhlásená mimoriadna situácia a následne núdzový stav. S cieľom znížiť negatívne následky pandémie boli vo finančnej oblasti prijaté opatrenia, ktoré sa vzťahovali aj na plnenie povinností zamestnávateľa. Išlo o opatrenia prijaté na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Dňa 29. 9. 2020 bol v Zbierke zákonov vyhlásený́ zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú́ niektoré́ zákony (ďalej len „novela zákona č. 67/2020 Z. z.“). Schválením novely zákona č. 67/2020 Z. z. dochádza vo finančnej oblasti k ukončeniu mimoriadnej situácie, avšak mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu na Slovensku stále trvá (obdobie pandémie ukončené nebolo). Ukončenie mimoriadnej situácie vo finančnej oblasti znamená zrušenie niektorých opatrení, ktoré boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z.

10-dňová demo-licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

V článku nájdete odpovede, informácie, termíny na témy:

  • obdobie pandémie na daňové účely,
  • ustanovenie o odpustení zmeškanej lehoty s využitím konkrétnych príkladov z praxe,
  • podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti,
  • prehľad daňových termínov súvisiacich s ukončením mimoriadnej situácie (30.9.2020),
  • vykonanie ročného zúčtovania dane pre zamestnancov, 
  • podanie vyhásenia o poukazaní podielu zaplatenej dane a ďalšie

Zdroj článkuhttps://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/lehoty-suvisiace-s-vysporiadanim-danovej-povinnosti-za-rok-2019.m-3617.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov