Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 9/2023

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2023 schválila zákon č. 182/2003 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), ako aj niektoré ďalšie zákony z oblasti školstva, napr. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Niektoré ustanovenia novely už nadobudli účinnosť 30. mája 2023, ale väčšina novelizačných článkov nadobudla účinnosť od začiatku školského roka 2023/2024, t. j. 1. septembra 2023.

Podľa dôvodovej správy novelou sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6. Hlavným cieľom komponentu 6 (Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania vo všetkých stupňoch) Plánu obnovy a odolnosti SR je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Medzi ďalšie ciele patrí zvýšenie podielu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní, zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, prispôsobenie vzdelávania individuálnym potrebám každého dieťaťa a zníženie miery preraďovania znevýhodnených detí z hlavného vzdelávacieho prúdu do špeciálneho školstva.

V rámci reformy 1 komponentu 6 ide o ciele, ktorými sú:

  • zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do materskej školy alebo iného zariadenia poskytujúceho predprimárne vzdelávanie, mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem,
  • zmena financovania predprimárneho vzdelávania s účelovým viazaním finančných prostriedkov, ktorá by mala kopírovať súčasný systém normatívneho financovania základných škôl prostredníctvom prenesených kompetencií štátu na obce a financovania materských škôl zo štátneho rozpočtu.

Cieľ definovaný plánom obnovy ako „zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov“ zákonodarca premietol do „práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku“, pričom toto právo je školským zákonom považované za jeden z princípov, na ktorom sú založené výchova a vzdelávanie.

Školský zákon upravuje poradie prijímania detí do materskej školy nasledovne:

  1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  2. deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie,
  3. ostatné deti od dovŕšenia dvoch rokov.

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má dieťa od začiatku školského roku nasledujúceho po školskom roku, v ktorom bola žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná riaditeľovi spádovej materskej školy v termíne podľa § 59 ods. 4 školského zákona. Ak zákonný zástupca dieťaťa nepodá včas žiadosť o prijatie, dieťa nemá nárok na prijatie na predprimárne vzdelávanie, aj keď dovŕši tretí rok veku. To v praxi znamená, že v prípade takejto oneskorenej žiadosti nevznikajú príslušným orgánom povinnosti ustanovené zákonom na zabezpečenie práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie (týmito sa zaoberáme v ďalšom texte, pozn. autora).

Realizácia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie

Postup uplatnenia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie upravuje § 59b školského zákona. Podľa tohto ustanovenia,

„ak má dieťa právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia riaditeľovi spádovej materskej školy, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľovi cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy. Ak spádová materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ túto skutočnosť uvedie v rozhodnutí o neprijatí na predprimárne vzdelávanie. Ak dieťa následne nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole alebo v súkromnej materskej škole so sídlom v obci trvalého pobytu dieťaťa, obec vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je táto obec zriaďovateľom, vrátane spádovej materskej školy; na tento účel sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec“.

Z vyššie citovaného ustanovenia možno vyvodiť viacero záverov. V prvom rade je to skutočnosť, že prednostne sa právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie bude uplatňovať v spádovej materskej škole. Spádová materská škola je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určená všeobecne záväzným nariadením obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole. Spádová materská škola určená na účely plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa považuje za spádovú materskú školu aj na účel výkonu práva na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Ak spádová materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ túto skutočnosť uvedie v rozhodnutí o neprijatí na predprimárne vzdelávanie.

Podaním žiadosti o prijatie dieťaťa sa začína správne konanie, v ktorom riaditeľ materskej školy rozhoduje podľa príslušných ustanovení školského zákona, zákona č. 596/2003 Z. z. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto konanie sa musí ukončiť zákonom predvídaným spôsobom, čo v prípade neprijatia dieťaťa do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov predpokladá vydanie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej školy, pričom školský zákon ako povinnú náležitosť rozhodnutia vyžaduje uvedenie skutočnosti, že materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa.

Ak materská škola má kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa s trvalým pobytom v jej spádovej oblasti, je povinná ho prijať, ak sú splnené všetky ostatné podmienky.

Školský zákon ukladá obci povinnosť v prípade neprijatia dieťaťa do spádovej materskej školy vykonať všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je táto obec zriaďovateľom vrátane spádovej materskej školy. Bližšie neuvádza, aké úkony má vykonať obec, aby bolo dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie. Z logiky veci však vyplýva, že obec by minimálne mala vykonať prieskum kapacitných možností ostatných materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak je možné prijatie dieťaťa do inej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zákonní zástupcovia nemusia opätovne podávať žiadosť o prijatie dieťaťa do tejto materskej školy.

Školský zákon za účelom zníženia administratívnej záťaže rodičov vytvára právnu fikciu, podľa ktorej sa v tomto prípade žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec. Túto právnu fikciu je nutné správne aplikovať v procese správneho konania, v rámci ktorého sa rozhoduje o prijatí dieťaťa. Spádová materská škola by nemala postupovať žiadosť o prijatie dieťaťa tej materskej škole, ktorá má kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa. Dôvodom je skutočnosť, že v prípade nedostatku kapacitných možností v spádovej materskej škole, zákon predpokladá vydanie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa (pôvodná žiadosť už bola podkladom pre vydanie rozhodnutia o neprijatí). Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorá následne po vykonaní potrebných úkonov zo strany obce, prijíma dieťa, koná na základe pôvodnej žiadosti o prijatie (s pôvodným dátumom doručenia). Fotokópiu tejto žiadosti zabezpečí pre túto materskú školu obec vykonaním potrebných úkonov.

Znenie § 59b ods. 2 školského zákona, podľa ktorého „Ak spádová materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ túto skutočnosť uvedie v rozhodnutí o neprijatí na predprimárne vzdelávanie. Ak dieťa následne nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole alebo v súkromnej materskej škole so sídlom v obci trvalého pobytu dieťaťa, obec vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je táto obec zriaďovateľom, vrátane spádovej materskej školy“, možno vnímať ako nelogické. Najprv zákonodarca predpokladá vydanie rozhodnutia o neprijatí na predprimárne vzdelávanie, na základe ktorého má potom obec vykonať potrebné úkony s cieľom prijatia dieťaťa do inej materskej školy vrátane spádovej materskej školy. Netreba zabúdať, že spádová materská škola už raz vydala rozhodnutie o neprijatí. Následne, ak obec zabezpečí kapacitné možnosti v spádovej materskej škole, je potrebné nové rozhodnutie na základe pôvodnej žiadosti (pri uplatnení právnej fikcie). Na vyššie uvedené situácie by riaditelia materských škôl mali byť pripravení. Riešenie týchto situácii pod tlakom termínov určite nie je vhodným riešením.

V súvislosti s vyššie uvedeným treba uviesť, že zákon nerieši pasivitu obce, t. j. keď nebude vykonávať úkony potrebné na zabezpečenie prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Toto možno hodnotiť ako nedôslednosť zákonodarcu.

Školský zákon v § 59b ods. 3 rieši situáciu, ak obec nie je zriaďovateľom inej materskej školy alebo ak iná materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec, nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. V takom prípade obec do 10. júla oznámi zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia názov materskej školy s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorá:

  1. je najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa, alebo
  2. má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole oznámenej obcou podľa vyššieho uvedeného ustanovenia podáva zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia do 20. júla. Berúc do úvahy, že o prijatí riaditeľ materskej školy rozhoduje do 30. júna, má obec 10 dní (do 10. júla) na to, aby zistila a zákonnému zástupcovi oznámila, v ktorej materskej škole mimo danej obce je voľná kapacita. Následne má zákonný zástupca 10 dní (do 20. júla) na to, aby do tejto materskej školy podal žiadosť o prijatie.

Riaditeľ materskej školy s voľnými kapacitami, ktorá bola obcou oznámená zákonnému zástupcovi, je povinný prijať na predprimárne vzdelávanie dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Tu však môžu vznikať problémy, ktoré môžeme demonštrovať na nasledujúcom príklade.

Príklad:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce A nemôžu z kapacitných dôvodov prijať štyri deti, a to napriek tomu, že obec vynaložila všetko potrebné úsilie. Materská škola v obci B ako jediná v danej obci nemôže prijať tri deti. Materská škola v obci C je tiež jedinou v obci a nemôže prijať dve deti. Všetkých 9 detí z hľadiska veku spĺňa podmienky na právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Obce A, B, a C oslovili obec D, ktorá nedávno vybudovala novú materskú školu a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou je najvhodnejšia pre deti z obcí A, B a C. Obec D má kapacitné možnosti na prijatie piatich detí. Otázne je, ako budú postupovať obce, ktoré sú v podobnej situácii ako obec D. „Rezervujú“ miesto pre tie obce, ktoré ju skôr oslovia? V tomto konkrétnom prípade, ak obec B a C osloví obec D, pričom obec D im oznámi, že má presne 5 miest pre neprijaté deti z týchto obcí, ako sa zachová k obci A, ktorá ju oslovila až neskôr? Bude trvať na tom, že kapacity nemá, pretože ich sľúbila obciam B a C, a to napriek tomu, že žiadne žiadosti od rodičov z týchto obcí zatiaľ ešte neeviduje? Alebo každej obci oznámi, že majú určitý počet miest a deti budú prijímať podľa poradia doručených žiadostí? Školský zákon žiadnym spôsobom nerieši, ako majú obce postupovať pri zisťovaní materských škôl s kapacitnými možnosťami v okolitých obciach.

Podľa § 59b ods. 5 školského zákona ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepostupoval podľa odseku 2, 4 alebo odseku 5 (t. j. podaním žiadosti v spádovej materskej škole a následnými vyššie uvedenými postupmi, pozn. autora) a dieťa bolo prijaté do súkromnej materskej školy, cirkevnej materskej školy alebo materskej školy, ktorej zriaďovateľom je samosprávny kraj, dieťa sa považuje za prijaté na základe práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Zákonodarca tak rešpektuje právo zákonného zástupcu na výber inej materskej školy.

Školský zákon v § 59b ods. 6 určuje minimálny rozsah predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré majú právo na predprimárne vzdelávanie: Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie dieťaťu, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, v pracovných dňoch počas školského vyučovania v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, môže materská škola poskytovať predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Právo na predprimárne vzdelávanie v prechodnom období

Školský zákon v prechodných ustanoveniach upravuje uplatňovanie práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie v prechodnom období tak, že právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 1. mája 2024 do 31. mája 2024.

Zákonodarca uvedomujúc si možný nedostatok kapacít materských škôl v niektorých lokalitách prechodným ustanovením umožnil v prípade, ak riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, rozhodne na školský rok 2024/2025 alebo 2025/2026 o neprijatí najmenej desiatich detí vo veku od troch rokov do piatich rokov a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, v lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít materských škôl, poskytovať predprimárne vzdelávanie na účel zabezpečenia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2024 do 31. augusta 2026 aj v iných priestoroch zabezpečených príslušným zriaďovateľom alebo zriaďovateľom cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy so sídlom na území príslušnej obce, a to len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušného regionálneho úradu školskej správy. Tieto priestory sa nevedú v sieti škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská a predprimárne vzdelávanie v nich poskytuje materská škola určená zriaďovateľom.

Poskytovanie rodičovského príspevku v súvislosti s právom na predprimárne vzdelávanie

Do školského zákona sa doplnilo ustanovenie § 28c, podľa ktorého „ak dieťa na základe žiadosti spĺňajúcej podmienky podľa § 59 ods. 3 až 6 nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorá je štátnou školou1, podľa trvalého pobytu dieťaťa, vzniká oprávnenej osobe nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu“. V tejto súvislosti novela školského zákona doplnila zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 571/2009 Z. z.“) tak, že nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Podmienkou je, aby sa oprávnená osoba preukázala rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa do štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov.

Podmienka neprijatia dieťaťa do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku. Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do štátnej materskej školy. Podľa dôvodovej správy k novele zákona rodičovský príspevok má kompenzovať rodičom náklady spojené s nemožnosťou umiestnenia detí do verejnej materskej školy2 z kapacitných dôvodov. V prípade, že bude zákonný zástupca neúspešný pri umiestnení dieťaťa do verejnej materskej školy, nárok mu nezanikne, ak sa mu podarí dieťa úspešne umiestniť do súkromnej materskej školy. Pri súčasnom nastavení cien školného za súkromné materské školy bude priznaný rodičovský príspevok vo väčšine prípadov predstavovať iba čiastočnú kompenzáciu. Novela zákona má motivovať štát k budovaniu siete materských škôl, podporovať rodinu a pozitívne vplývať na výzvy spojené s demografickým vývojom na Slovensku. Okrem toho toto opatrenie však môže stimulovať trh ku vzniku nových súkromných materských škôl, ktoré môžu napomôcť k čiastočnému pokrytiu nedostatočných kapacít v segmente.

Ďalšie povinnosti obce v súvislosti s právom na predprimárne vzdelávanie

V súvislosti s právom na prijatie na predprimárne vzdelávanie určuje ďalšie povinnosti obce aj zákon č. 596/2003 Z. z.

V prípade ak, riaditeľ spádovej materskej školy rozhodne na príslušný školský rok o neprijatí najmenej desiatich detí, ktoré do 31. augusta nasledujúceho po vydaní rozhodnutia dovŕšia vek najmenej tri roky, a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, povinnosťou obce je:

  • bezodkladne zabezpečiť, aby riaditeľ tejto materskej školy, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zriadil na príslušný školský rok novú triedu – to predpokladá, že materská škola má kapacitné možnosti, čo je v súčasnosti skôr výnimkou ako pravidlom,
  • ak nie je možné zriadenie novej triedy v tejto materskej škole, a je to potrebné na prijatie detí, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie na príslušný školský rok, obec bezodkladne, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zabezpečí kapacitné možnosti na ich prijatie v iných materských školách, ktorých zriaďovateľom je obec – táto možnosť neprichádza do úvahy pre obce, ktoré sú zriaďovateľom len jednej materskej školy,
  • ak predchádzajúca možnosť neprichádza do úvahy, obec sa dohodne o prijatí detí do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo regionálny úrad – to predpokladá, aby iná obec alebo regionálny úrad školskej správy mali v zriaďovateľskej pôsobnosti materskú školu s voľnými kapacitami na prijatie.  

Manažment školy v praxi č. 9/2023


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov