Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kritické myslenie, riešenie problémov, riadenie vlastného procesu učenia sa rozvíjali žiaci stredných škôl v rámci medzinárodného projektu „LELLE 2 – učme sa, ako sa učiť“

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Ako môžu byť mladí ľudia pripravení účinne čeliť výzvam trhu práce? Podľa väčšiny odborníkov tým, že je potrebné ich vybaviť takými kompetenciami, ktoré môžu uplatniť v akejkoľvek situácii. Tieto kľúčové kompetencie je potrebné starostlivo vybrať a potom účelovo rozvíjať. Na základe prieskumu trhu práce sa ukázali vo vzťahu ku kľúčovým kompetenciám Európskej únie za veľmi dôležité tri kompetencie, a to kritické myslenie, riešenie problémov a riadenie vlastného procesu učenia sa.

  1. Pri nadobudnutí kompetencie kriticky myslieť žiak dokáže nezávisle reflektovať úlohy a otázky, je schopný prijímať informácie, rozhodnutia na základe relevantných argumentov a je schopný identifikovať súvislosti medzi konceptmi a kriticky ich hodnotiť a pomocou toho potom dokáže rozpoznať príležitosti.
  2. Pri nadobudnutí kompetencie riešiť problém žiak dokáže rozpoznať problém, je schopný systematizovať kroky potrebné na jeho vyriešenie a snaží sa, aby bolo toto riešenie pozitívne a úspešné. Riešenie problémov môže byť individuálne alebo skupinové a zahŕňa procesy analytického a kreatívneho myslenia.
  3. Pri nadobudnutí kompetencie riadiť vlastný proces učenia sa si žiak dokáže vytvoriť predstavu o výhodách pre daný vzdelávací proces, je schopný využívať rôzne stratégie učenia sa,  prijímať a spravovať informácie, porovnávať ich s existujúcimi informáciami.

Tieto kľúčové kompetencie sú prepojené a ich rozvíjanie zvyšuje u žiakov úspech v škole a neskôr v práci.

Tieto tri kľúčové kompetencie by bolo ideálne rozvíjať už od predškolského veku dieťaťa.

Učme sa, ako sa učiť

Pod vedením Ekonomickej fakulty Panónskej univerzity so sídlom vo Veszpréme bol v roku 2018 spustený medzinárodný projekt pod názvom „LELLE 2 – učme sa, ako sa učiť“ v rámci programu Erasmus +. Do projektu bolo zapojených sedem vzdelávacích organizácií zo štyroch krajín. Z Maďarska tri organizácie, Pannónska univerzita Veszprém, Gymnázium I. Bélu v  Szekszárde a Univerzita Károlyho Eszterházyho Eger. Z Estónska to bolo Gymnázium Kuressaare, z Rumunska Lýceum Téglás Gábora. Zo Slovenska boli do projektu zapojené Gymnázium Marianum v Komárne a Štátny pedagogický ústav v Bratislave.

Zámerom projektu bolo pomôcť učiteľom stredných škôl rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie prostredníctvom rôznych interaktívnych úloh a zaujímavých aktivít. Hlavným cieľom projektu LELLE 2 bolo rozvíjať u žiakov stredných škôl tri kľúčové kompetencie – kritické myslenie, riešenie problémov a riadenie vlastného procesu učenia sa. Ďalšími cieľmi projektu boli: 1) nadnárodne prispievať k odbornému rozvoju učiteľov stredných škôl, 2) propagovať inovatívne vzdelávacie metódy, 3) vytvárať nové vyučovacie nástroje v stredoškolskom vzdelávaní, 4) podporovať profesionálny rozvoj multiplikátorov, 5) podporovať žiakov pri získavaní a rozvíjaní kľúčových kompetencií s cieľom lepšie sa uplatniť na trhu práce, 6) rozvíjať dlhodobé partnerstvá medzi vzdelávacími organizáciami s cieľom podporiť celoživotné vzdelávanie.

Z piatich projektových aktivít sú nasledovné výstupy:

  • Zbierka osvedčených postupov z partnerských krajín
  • Školenie učiteľov stredných škôl
  • Hodnotenie kompetencií žiakov stredných škôl
  • Pedagogické materiály na rozvoj kompetencií žiakov stredných škôl
  • Webová stránka Gateway

V rámci prvej projektovej aktivity sa uskutočnil výskum, na základe ktorého sa pripravila zbierka osvedčených postupov, následne sa uskutočnilo školenie učiteľov, testovali sa vzdelávacie materiály a hodnotili sa kompetencie žiakov stredných škôl dotazníkovou metódou.

Počas projektu sa ukázalo, že je potrebné učiteľov metodicky pripraviť, ako viesť hodiny s využitím nových inovatívnych vzdelávacích metód. Školenie sa uskutočnilo v dvoch fázach. Prvá fáza zahŕňala týždňové školenie, ktoré sa realizovalo v Bratislave v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu. Na tomto školení sa zúčastnili učitelia z partnerských organizácií. Absolventi školenia boli pripravení pôsobiť na svojich školách ako multiplikátori. V druhej fáze multiplikátori pripravili učiteľov zo svojich škôl na to, ako pracovať s materiálmi, ktoré boli vypracované v rámci projektu.

Učitelia zo štyroch partnerských škôl odučili 80 vyučovacích hodín prezenčne a v čase pandémie on-line. Na základe pripomienok sa materiály upravili a boli zverejnené na on-line vzdelávacej platforme Gateway. Do procesu tvorby materiálov bolo zapojených 34 stredoškolských učiteľov zo štyroch krajín. Celkovo bolo vypracovaných 40 rôznych plánov vyučovacích hodín s využitím inovatívnych vzdelávacích metód na rozvoj troch kľúčových kompetencií. Tieto plány vyučovacích hodín boli preložene do piatich jazykov.

„Štátny pedagogický ústav mal pripraviť v rámci projektu  aj koncepciu vzdelávacieho materiálu a návrh štruktúry plánov vyučovacích hodín. Pri príprave štruktúry plánov vyučovacích hodín sme kládli dôraz na to, aby učitelia vypracovali podrobný didakticko-metodický opis samotnej aktivity s ohľadom na obsah, činnosti žiaka, činnosti učiteľa, ako aj metodický postup,“ doplnila Beata Menzlová.

Cvičenia na kritické myslenie dostupné na webstránke

Hlavný výstup projektu je webová stránka s názvom Gateway (https://lelle2.eu/). Na webovej stránke Gateway sa nachádzajú všetky výstupy projektu. Plány vyučovacích hodín, interaktívne úlohy a aktivity sú vypracované v piatich jazykoch – v maďarskom, anglickom, rumunskom, estónskom a v slovenskom jazyku. Webová stránka Gateway je bezplatná a prístupná všetkým učiteľom. Novinkou je, že Gateway môžu používať aj žiaci, ktorí si chcú sami rozvíjať svoje kompetencie.

Projektový tím LELLE 2 predstavil 3. júna 2021 na on-line konferencii výstupy projektu a on-line vzdelávaciu platformu Gateway.

„Medzinárodný projekt posilnil medzinárodnú spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami, umožnil výmenu pedagogických skúseností a osvedčených postupov v oblasti vzdelávania žiakov stredných škôl a podporil tvorbu spoločných intelektuálnych výstupov projektu,“ upresnil koordinátor projektu za Slovensko Jozef Facuna.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke projektu: https://lelle2.gtk.uni-pannon.hu

Projekt LELLE 2 – „Učme sa, ako sa učiť“ bol financovaný s podporou Európskej komisie pod číslom 2018-1-HU01-KA201-047839.

                    


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov