Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 252/2018 Z. z.

V rámci novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave došlo ku komplexnej úprave kompetencie samosprávneho kraja v rámci plánovania výkonov stredných škôl. Optimalizácia regulačného procesu si vyžiadala zmenu spočívajúcu v prechode z určovania počtu tried na určovanie počtu žiakov. Ustanovuje sa kompetencia samosprávneho kraja určovať v rámci preneseného výkonu štátnej správy najvyšší počet žiakov stredných škôl pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. Najvyšší počet žiakov stredných škôl bude schvaľovať predseda samosprávneho kraja v nadväznosti na vypracovanie odborných podkladov vecne príslušného útvaru úradu samosprávneho kraja a po prerokovaní a odporúčaní Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu. Návrh vyhlášky upravuje aj vstupné kritériá, všeobecné kritérium, čiastkové kritériá a ďalšie kritériá, ktoré sú relevantné pre určovanie najvyššieho počtu žiakov v jednotlivých študijných odboroch a jednotlivých učebných odboroch. Všeobecné kritérium zároveň vychádza z čiastkových kritérií, ktoré sú osobitne určené pre gymnázium a strednú športovú školu, pre strednú odbornú školu a pre konzervatórium.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk