Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Kategória: Aktuality

Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, vyšla v Zbierke zákonov pod č. 292/2019 Z.z. Vyhláška je účinná od 1. októbra 2019.

Vyhláška upravuje váhy jednotlivých kritérií, pridáva ďalšie kritériá, ktoré môže samosprávny kraj využiť pri plánovaní výkonov za účelom zohľadnenia osobitostí konkrétneho regiónu, či školy. Vyhláška rieši problematiku pridelenia počtu žiakov strednej odbornej škole v prípade, ak v príslušnej strednej odbornej škole v príslušnom študijnom odbore, príslušnom učebnom odbore, príbuznom študijnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore nie sú žiadni absolventi. Odstraňuje sa povinnosť samosprávneho kraja prideliť najmenej deväť žiakov, čím sa návrh vyhlášky zosúlaďuje s ustanoveniami § 33 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V rámci prílohovej časti vyhlášky sa aktualizuje Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje na školský rok 2020/2021 a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2020/2021.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov