Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl - vyhláška č. 202/2022 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 202/2022 Z. z. 

Návrh vyhlášky reaguje na:

  • zákon č. 413/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z., ktorým sa zaviedlo určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl aj pre odbory nižšieho stredného odborného vzdelania na stredných odborných školách a upravuje kritériá pre určenie najvyššieho počtu žiakov aj pre tieto odbory vzdelávania,
  • skúsenosti aplikačnej praxe pri uplatňovaní doteraz platných kritérií na určovanie najvyššieho počtu žiakov samosprávnymi krajmi, zjednodušuje a sprehľadňuje systém týchto kritérií, zavádza nové kritériá ako aj nový systém ich celkového vyhodnotenia, čo vo väčšej miere zohľadňuje potreby aplikačnej praxe.

Návrh vyhlášky nadväzuje na úpravu určovania najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl samosprávnymi krajmi podľa § 31 ods. 2 v spojení s § 47 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. a na doterajšiu vyhlášku č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, ktorú zároveň zrušuje, pričom naďalej sleduje optimalizáciu procesu, ktorého cieľom je umiestnenie väčšieho počtu žiakov v tých odvetviach hospodárstva, ktoré indikujú vysokú požiadavku na trhu práce ako aj ich prijímanie na stredné školy s kvalitným personálnym a materiálno-technickým zabezpečením.

Upúšťa od všeobecného kritéria určovania, ktoré predstavoval kvantitatívny model (vzorec), na základe ktorého boli rozdeľovaní žiaci v samosprávnom kraji v rámci jednotlivých odborov vzdelávania jednotlivým školám v závislosti od hodnôt, ktoré dosahovali tieto stredné školy v jednotlivých čiastkových kritériách. Žiaci stredných školám sa budú určovať proporcionálne na základe poradia škôl daného vyhodnotením určovacích kritérií. V prípadoch, kde nie je možné postupovať pri určovaní počtu žiakov len na základe kritérií, aplikačná prax ukázala potrebu definovania prehľadného systému princípov určovania, o ktoré by sa mohli samosprávne kraje pri svojom rozhodovaní transparentne opierať a tým aj racionálne odôvodňovať svoje rozhodnutia v špecifických podmienkach vzdelávacích potrieb jednotlivých samosprávnych krajov. Tieto princípy zároveň poskytujú argumentačnú bázu pre zriaďovateľov stredných škôl pri konzultačných procesoch so samosprávnym krajom ako aj pri prípadnom podaní žiadosti o preskúmanie určeného počtu žiakov podľa § 29 ods. 5 zákona č. 61/2015 Z. z.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk