Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Kategória: Aktuality

Zámerom koncepcie je vytvoriť predpoklady na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo všetkých stupňoch vzdelávania v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, vymedziť ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a stanoviť opatrenia na ich realizáciu. 

Koncepcia a jej zavedenie do praxe má prispieť k tomu, aby dobrovoľníctvo bolo prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a života komunít na Slovensku, čím sa škola prepojí s reálnym životom. 

Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu by mala byť postavená na týchto princípoch: 

 • prierezovosť,
 • jasné prepojenie dobrovoľníckej skúsenosti na ciele a obsah vzdelávania,
 • rovnováha prínosov,
 • vzor dospelého (alebo dospelých),
 • "prodobrovoľnícka" atmosféra,
 • učenie sa vlastnou skúsenosťou, 
 • reflexia skúsenosti, 
 • flexibilita, rôznoroddosť a možnosť voľby,
 • zábava,
 • uznanie, 
 • prednosť potreby pred nápadom, 
 • pracovať spolu s komunitou/ľuďmi, nie pre komunitu/ľudí,
 • líderstvo detí a mladých ľudí,
 • princíp dlhodobosti,
 • rastúce nároky,
 • inšpirácia príkladmi dobrej praxe,
 • cielená motivácia, 
 • rešpektovanie špecifických potrieb.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/files/7972_koncepcia_vav_dam_k_dobrovolnictvu.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov