Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Koncepcia rozvoja školy - Anna Böhmerová, Mária Stanislavová

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zámerom tvorcov druhého vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích institúcií. Uchádzači o funkciu riaditeľa predkladajú rade školy či školského zariadenia takúto koncepciu prioritne na účely výberového konania, ako povinnú súčasť materiálov.

Podstatný pre tvorbu koncepcie je prístup jej tvorcu a jeho snaha a schopnosť rozpoznať a pomenovať kľúčové faktory pre určenie vízie fungovania školy či školského zariadenia pre nasledujúce obdobie.

Cieľom príručky je odporúčať efektívne, zrozumiteľné a akceptovateľné prístupy a možnosti pri tvorbe koncepcie. Tvorcovia príručky zároveň pomenúvajú zásady pre vystupovanie uchádzača na výberovom konaní pri prezentovaní koncepcie, pri zodpovedaní otázok a poukazujú na niektoré nevhodné spôsoby vyjadrovania alebo vystupovania uchádzača na výberovom konaní.

Kniha je určená pedagogickým zamestnancom, ktorí majú záujem uchádzať sa o funkciu riaditeľa, vedúcim pedagogickým zamestnancom, ktorí majú záujem uchádzať sa o funkciu opakovane. Kľúčové informácie v nej získajú členovia samosprávnych orgánov (rád škôl a školských zariadení), ktorí sa k vypracovanej koncepcii vyjadrujú a rovnako aj zriaďovatelia škôl, školských zariadení (obce, samosprávne kraje, okresné úrady odbory školstva, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iné právnické osoby alebo fyzické osoby), ktoré napĺňanie zámerov a obsahu koncepcie úspešného kandidáta a po úspešnom výberovom konaní riaditeľa školy alebo školského zariadenia posudzujú.

Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov