Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Komisionálne preskúšanie žiaka

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Info

Vyberáme z časti Riadenie školy

Žiak vykonáva povinnú školskú dochádzku v zahraničí (s povolením riaditeľa školy) a zákonní zástupcovia požiadali o jeho preskúšanie v mesiaci jún. Sme jeho kmeňovou školou,  je v 4. ročníku. Komisionálne skúšky má vykonať zo všetkých predmetov (vzhľadom na to, že končí stupeň vzdelávania) alebo len z určených predmetov? Komisionálne preskúšaný a hodnotený by mal byť za obidva polroky?

Odpoveď:

Po absolvovaní vzdelávania v zahraničí je zákonný zástupca žiaka povinný:

1. predložiť overenú fotokópiu vysvedčenia /vysvedčení zvyčajne vždy na konci príslušného ročníka, najneskôr do 31. augusta príslušného školského roka.

V prípade vysvedčení z krajín, kde je nutný preklad, zákonný zástupca predloží fotokópiu spolu s výsledkom ekvivalencie známok potvrdenom MŠVVaŠ SR Ekvivalencia štúdia v zahraničí. Zdroj: http://www.minedu.sk/.

Definícia: Uznanie časti zahraničného štúdia a zrovnocennenie s príslušným ročníkom základnej alebo strednej školy v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice. Lehota: 30 dní (v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Potrebné doklady:

  • žiadosť o ekvivalenciu štúdia v zahraničí,
  • vysvedčenie (notárom overenú kópiu a jej preklad v slovenskom jazyku),
  • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a posledné ročníkov.

2. absolvovať komisionálne skúšky (predložiť písomnú žiadosť) z povinných predmetov podľa rozhodnutia riaditeľa školy v zmysle § 25 školského zákona odsek 5 v termíne do 31. augusta príslušného školského roka.

3. žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy. Spravidla sú to vyučovacie predmety učebného plánu príslušné ročníka kmeňovej školy. okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania.

Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov.

Komisia sa skladá z:

  • predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ,
  • skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a
  • prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný a súhrnný za celý školský rok/ príp. za celé obdobie.

21. 5. 2017


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov