Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Jazykový kurz pre deti cudzincov - dohadovacie konanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej správy v spolupráci  s orgánmi územnej samosprávy.

Zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov môžu byť jednotlivým zriaďovateľom škôl poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Škola predkladá po skončení kurzu žiadosť zriaďovateľovi, ktorý zosumarizuje žiadosti za všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a požiadavku zašle na regionálny úrad školskej správy. RÚŠS predloží každý mesiac do 5. dňa žiadosti zriaďovateľov o dohadovacie konanie MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o dohodovacie konanie - Jazykový kurz pre deti cudzincov - VZOR

Zdroj: https://www.minedu.sk/33371-sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov