Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít. Inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách, patrí medzi prioritné úlohy ŠPÚ. Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít je bezplatné. Náklady na vzdelávanie hradí pozývajúca organizácia. Predpokladaný termín realizácie vzdelávania: jeseň 2019. Miesto: Martin/Bratislava. Termín pre zasielanie prihlášok na poštovú adresu Štátneho pedagogického ústavu je: 30. 09. 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/interkulturne-vzdelavanie-zs-so-ziakmi-z-romskych-komunit-2.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk