Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

Kategória: Aktuality Autor/i: cdv.uniba.sk

Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov. Zároveň úspešným absolvovaním môže získať aj 3% príplatok z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. 

Rozsah vzdelávania

 • Rozsah spolu: 50 hodín
 • Rozsah prezenčne: 42 hodín
 • Rozsah dištančne: 8 hodín

Platnosť oprávnenia na poskytovanie vzdelávania: do 12. januára 2026

Kategórie, podkategórie pedagogických zamestnancov a kariérový stupeň

 • Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja.
 • Podkategórie: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy.
 • Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

 • identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka na základe získaných inovovaných metód a nástrojov,
 • identifikuje príčiny problémov/konfliktov a prekážok v edukácii a sociokultúrny kontext dieťaťa/žiaka na jeho úspešnosť,
 • využíva moderné stratégie na podporu personálneho a sociálneho rozvoja detí/žiakov,
 • efektívne komunikuje s deťmi/žiakmi a vhodnou komunikáciou s využitím prvkov mediačných zručností a praktických aktivít vytvára pozitívnu, pracovnú a sociálnu klímu triedy/skupiny,
 • rieši náročné výchovné situácie, vytvára pozitívnu emocionálnu,  sociálnu klímu v triede/v skupine a prostredie podnecujúce rozvoj osobnosti dieťaťa/žiaka s využitím komunikačných prvkov programu rovesníckej mediácie,
 • rozvíja sebareflexiu, sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie detí/žiakov s využitím inovovaných komunikačných zručností v línii mediácie,
 • ovplyvňuje personálny rozvoj dieťaťa/žiaka (pozná moderné stratégie a metódy personálneho rozvoja) a aplikuje ich podľa individuálnych potrieb a diverzity dieťaťa/žiaka),
 • plánuje, projektuje a inovuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v kolektíve a rozvíja sociálne zručnosti a postoje detí/žiakov na základe implementácie komunikácie s využitím prvkov mediačných zručností,
 • realizuje a hodnotí aktivity s využitím prvkov mediačných zručností na tvorbu a podporu pozitívnej kultúry v škole,
 • identifikuje sa s profesijnou rolou pedagogického zamestnanca v súlade s efektívnou komunikáciou využívajúcou mediačné prvky a princípy riešenia konfliktov v škole.

Zdroj a ďalšie informácie: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/mediacia-vyuzitie-komunikacie-s-prvkami-mediacnych-zrucnosti-v-skolskej-praxi-riesenia-konfliktov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov