Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Inklucentrum: Štátny vzdelávací program od 1. 9. 2022 prinesie väčší súlad s princípmi inkluzívneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Ministerstvo školstva v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom (od 1. 7. 2022 Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVAM) zverejnilo 20. júla 2022 nový dodatok č. 11 k Štátnemu vzdelávaciemu programu.

Zmeny prichádzajú v nadväznosti na novelu školského zákona a nové vyhlášky. V nadväznosti na tieto zmeny budú zverejnené aj obdobné zmeny v jednotlivých vzdelávacích programoch pre daný typ znevýhodnenia, aj s ďalšími podrobnejšími úpravami pre žiakov so ŠVVP.

Novinky štátneho vzdelávacieho programu

1. Zdôraznenie slobody školy pri rozdelení štandardov a počtov hodín predmetu do ročníkov v rámci stupňa vzdelávania. Rámcový učebný plán má charakter odporúčania, pričom má pri tvorbe osnov dodržiavať zásadu primeranosti veku a zásadu logickej nadväznosti obsahu vzdelávania (str. 14 a 17). Čiže napr. 5 hodín chémie je možné odučiť na druhom stupni podľa vlastného rozdelenia do ročníkov. V súlade s novou vyhláškou č. 223/2022 Z. z. o základnej škole si môže škola zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania (napr. bloková výučba, projektové učenie, exkurzia a i.) s tým, že musí len zachovať ročnú časovú dotáciu 33 hodín ročne, ak má predmet 1 hod. týždenne dotáciu. Niektorý predmet je tak možné odučiť formou 4-dňového sústredenia (napríklad etiku). Štátny vzdelávací program zrušil aj kritizované 3 hodiny dejepisu v 9. ročníku nariadené v minulosti.

2. Osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávaniaCelá kapitola (kapitola 7 na strane 26) je prepracovaná v súlade s inkluzívnymi princípmi a na jej príprave sa podieľali aj experti Inklucentra. Každý žiak postupuje podľa školského vzdelávacieho programu svojej školy. Zdôrazňuje, že každý žiak (aj so ŠVVP) postupuje podľa školského vzdelávacieho programu svojej školy a iba ak je potrebné, prispôsobia sa mu úpravy v rámci IVP. Neplatí, že žiak postupuje podľa variantu A, špeciálnych učebníc alebo vzdelávacích programov pre dané znevýhodnenie. Tie sú primárne určené pre špeciálne školy/triedy. Dokonca aj v nich môže ísť žiak podľa IVP. Predmety RŠF, ILI, TKC nie sú povinné. Zdôrazňujú sa inkluzívne formy práce so žiakom prednostne v triede, ale ak je to potrebné aj mimo triedu či využitím doteraz využívaných foriem ako sú predmety špecifickej podpory (RŠF, ILI, TKC a pod.). Tie nie sú povinné, zároveň ich škola môže stále realizovať, ak uzná za vhodné. Pri IVP netreba postupovať podľa programu pre žiaka so znevýhodnením. Ohľad sa má brať na dieťa a jeho individualita. Pri deťoch so SZP je tiež možné využívať IVP čo v praxi nebolo úplne jasné.

3. Niektoré ďalšie úpravyŠtátny vzdelávací program má upravené niektoré názvy kapitol v súlade s novelou školského zákona, vynechávajú sa niektoré kapitoly, ktoré už zákon nestanovuje. Zároveň sa pridávajú nové kapitoly, napr. veľmi stručne o vzdelávaní cudzincov, ale aj formy vzdelávania, kde sa zdôrazňuje, že denná forma povinná pre ZŠ sa môže využívať aj s dištančnými formami a zároveň sa zo zákona sumarizujú možnosti úprav dochádzky žiakov, predovšetkým už žiakov so ŠVVP, kde možno cez IVP upravovať podľa potrieb dochádzku žiaka.

Zdroj a celé znenie článku: https://inklucentrum.sk/statny-vzdelavaci-program-od-1-9-2022-prinesie-vacsi-sulad-s-principmi-inkluzivneho-vzdelavania/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov