Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Informácie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy odporúča nereflektovať na niektoré neodborné stanoviská a výklady zákona, ktoré sa objavili v poslednom období v mediálnom priestore. Navrhuje členom overiť si informácie priamo v texte schváleného zákona alebo sa obrátiť na OZ PŠaV na Slovensku.

Žiaden pedagogický a odborný zamestnanec (ďalej len zamestnanec) nepríde o kreditový príplatok, ktorý v súčasnosti poberá. Ak zamestnanec bude mať priznaný kreditový príplatok do 31. 8. 2019, bude mu vyplácaný do 31. 8. 2026.

Zákon ruší kreditový systém, zavádza však príplatok za profesijný rozvoj. Ten môže zamestnanec získať za vzdelávanie uvedené v tabuľke.

Rozširujúce štúdium

6 %

Štátna jazyková skúška

12 %

Špecializačné vzdelávanie

3 % (za 50 h vzdelávania), max. 12 %

Inovačné vzdelávanie

3 %, max. 9 %

Vzdelávať sa bude môcť každý zamestnanec (učiteľ materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, strednej školy, jazykovej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, ŠI, ZSP, majster odbornej výchovy, odborný zamestnanec a pod.) tak, ako to platí podľa súčasného znenia zákona.

Nový systém atestácií prináša zrušenie písania atestačnej práce. Namiesto práce bude zamestnanec obhajovať atestačné portfólio, ktoré bude obsahovať súbor dokladov preukazujúcich profesijné kompetencie a reálne výstupy z výchovno – vzdelávacej činnosti.

Zákon prináša legislatívne upravené právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi v správaní ostatných zamestnancov zamestnávateľa, zriaďovateľa a ďalších fyzických osôb, ktoré v sebe obsahuje právo na ochranu pred mobbingom, bossingom a staffingom a právo na ochranu zamestnancov pred neodbornými zásahmi zo strany zriaďovateľa a jeho zamestnancov, rodičov, iných fyzických a právnických osôb alebo záujmových skupín.

Zdroj: https://bit.ly/2CVdU0P


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov