Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

INEKO - rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: ineko.sk

Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). 

https://skoly.ineko.sk/

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Po aktualizácii rebríčkov sa posunula na vedúcu pozíciu medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni Základná škola sídliaca v Košiciach na Staničnej 13 (naposledy 4. miesto). Výrazné zlepšenie dosiahli aj ďalšie školy – súkromná ZŠ pre nadané deti na Bajkalskej 20 v Bratislave poskočila z piateho miesta na druhé a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Park Angelinum 8, Košice. Aj táto škola zaznamenala významný posun, pretože po predchádzajúcej aktualizácii rebríčkov sa nachádzala na 10. priečke – polepšila si teda až o 7 miest.

Pri SOŠ prvé miesto obhájila SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na druhú priečku sa po významnom raste hodnotenia prepracovala Súkromná SOŠ, ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade (pred rokom bola na 25. priečke). Zo štvrtého na tretie miesto sa posunula Obchodná akadémia na Bernolákovej v Zlatých Moravciach.

Naopak, v prípade gymnázií sme zaznamenali na popredných priečkach iba minimálne pohyby, pričom vedúca trojica dokonca ostala úplne rovnaká. Medzi gymnáziami obhájilo prvé miesto Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. Nasleduje Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach a prvú trojicu uzatvára žilinské Gymnázium na Varšavskej ceste.

Medziročne ako skokani vo svojich kategóriách najviac zabodovali súkromná ZŠ na Kubínyiho námestí v Lučenci, SOŠ chemická v bratislavskom Vlčom hrdle a Gymnázium v Bytči na Štefánikovej ulici.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ineko.sk/clanky/nove-skolske-rebricky-s-viacerymi-posunmi-na-prvych-miestach-po-novom-zs-na-stanicnej-v-kosiciach-sps-elektrotechnicka-v-presove-a-bratislavske-gjh


Z archívu časopisu Manažment školy v praxi č. 3/2017

Rozhovor s Mgr. Renátou Brédovou, riaditeľkou ZŠ Park Angelinum v Košiciach

"Absolventi našej školy by mali mať dostatok sebadôvery a odvahy popasovať sa s novými výzvami, ktoré na nich v živote čakajú. Nebáť sa vystúpiť z radu, ísť za svojim snom, vedieť naplno rozvinúť potenciál, pracovať na svoj najlepší osobný výkon, rešpektovať rozdiely a pomáhať robiť svet lepším. Niekedy stačí málo, úsmev, úprimné ocenenie či nezištná pomoc priateľovi."

Ste riaditeľkou školy druhé funkčné obdobie. S akými predstavami ste vstupovali do funkcie pred piatimi rokmi? Čo sa ukázalo ako dôležité až s odstupom času?

Vedenie pedagogického tímu pre mňa nebolo v čase nástupu na pozíciu riaditeľky úplnou neznámou. Malou predprípravou bola práca vedúcej MZ a neskôr aj zástupkyne riaditeľky pre 1. stupeň na tej istej škole. Do funkcie som teda prichádzala s malou „výhodou“ poznania základných pozitívnych stránok školy, ktoré bolo potrebné rozvíjať, ale aj tých negatívnych, ktoré som vnímala ako veľkú výzvu na zmenu. Mojou víziou bolo a je vytvorenie spolupracujúcej školy so zmysluplným vzdelávaním a vzájomne rešpektujúcim správaním. Vďaka spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej som získala množstvo príležitostí na profesijný rast v oblasti zavádzania inovácii. Pomohla mi zorientovať sa aj v problematike vedenia tímu v procese riadenia zmeny. V odbornej aj laickej verejnosti sa o nej často hovorí hlavne v súvislosti s našim školstvom. Z vlastných skúseností však viem, že pri zavádzaní zmien v riadení školy sa, prirodzene, objavia aj otvorené kritické postoje, ktoré nie sú vždy v súlade s rešpektujúcou komunikáciou. S odstupom času vnímam za najdôležitejší práve proces vlastnej zmeny v prijímaní opačných názorov. Bez ohľadu na to, akou formou sú vyjadrené, usilujem sa o ich objektívne prehodnotenie bez ovplyvňovania mojej vlastnej sebadôvery a integrity.

Podpora učiteľského tímu tvorí neoddeliteľnú súčasť práce manažmentu škôl. Čo by malo byť pre dnešného učiteľa dôležité? Kedy odchádzate z hospitačnej hodiny spokojná?

Na každom učiteľovi si vážim snahu o hlbšie poznanie dieťaťa a hľadanie vyhovujúcej formy rozvoja jeho osobnosti. Individuálny prístup k žiakovi nechápem len na úrovni prispôsobenia obsahu vzdelávania, ale za rovnako dôležité považujem vytváranie vhodných podmienok pre jeho efektívne učenie sa. Učíme sa neustále. Ak chápeme zmysluplnosť nových vedomostí a zručností pre náš ďalší život, získavame tú najefektívnejšiu vnútornú motiváciu pre náš mozog, aby ich usilovne spracoval. Okolo nás je množstvo informácii v rôznej podobe. Učiteľ už nie je jediným zdrojom „múdrosti“ a považujem za veľmi užitočné, ak na svojej hodine naplno využíva potenciál samotných žiakov. Možnosť vlastnej skúsenosti a radosť z objavovania je pre nich tým najlepším hnacím motorom pri učení. Oceňujem dynamický priebeh hodiny s aktívnym zapojením žiakov, ktoré výrazne prevažuje nad individuálnou prehliadkou odbornosti učiteľa.

V Park Angelinum ste odštartovali niekoľko pilotných projektov, ktorých základom je budovanie pozitívnej klímy. Jedným z nich je Dúhové kráľovstvo. Čo je jeho podstatou a ako tento projekt vnímajú deti?

Deti preberajú vzory správania sa od nás dospelých. Vnímajú nás v rôznych situáciách aj bez nášho súhlasu.. Kopírujú negatívne prejavy nášho správania a prenášajú ich do školského života. Emócie, ktoré sú bránou k učeniu, môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť aj ich úspešnosť v škole. Vysoko efektívne učenie (VEU) je inovatívny model, ktorý prináša systematickú prácu na rozvoji životných zručností žiakov. Prostredníctvom cielených aktivít sa deti učia napríklad aktívne počúvať, vnímať dôležitosť najlepšieho osobného výkonu, či rozlíšiť znaky pravého priateľstva. Projekt Dúhového kráľovstva tvorí základnú osnovu pre všetkých učiteľov 1.-4. ročníka našej školy v procese rozvoja životných zručností metodikou VEU. Počas 4 rokov sa u žiakov postupne posilňujú pozitívne prejavy ich správania sa v tíme a hrdosť na to, čo dosiahli. Deti, ale aj ich rodičia vnímajú tento projekt veľmi pozitívne. Vytvárame priestor pre ich vtiahnutie do života školy a participáciu všetkých žiakov pri vytváraní neohrozujúceho prostredia ako základnej podmienky efektívneho učenia.

Ako prebieha spolupráca medzi prvým a druhým stupňom?

Na projekt Dúhového kráľovstva nadväzujú od 5.ročníka projekty Tím trieda, Zlatá brána otvorená a Dobrovoľnícki patróni. Každý z nich má dôležité miesto pri vytváraní bezpečného školského prostredia. Projekt Tím trieda sa zameriava predovšetkým na rozvoj triedy. Žiaci si vytvárajú spoločné pravidlá a plánujú spoločné triedne aktivity. Zlatá brána otvorená je priestorom pre Žiacku radu, ktorá  v priebehu školského roka sleduje aktivity jednotlivých tried v prospech školy, či mesta. Tie najaktívnejšie sú v závere školského roka v spolupráci s vedením školy oceňované. Dobrovoľnícki patróni sú partnerské triedy prvého a druhého stupňa. Starší žiaci navštevujú svojich mladších kamarátov a pomáhajú im pri budovaní vzájomnej dôvery. Mladší žiaci oceňujú svojich „dobrovoľníckych patrónov“ zábavnými aktivitami či darčekmi, ktoré si pre nich pri rôznych príležitostiach pripravia. Najpopulárnejším je Amosov deň, kedy starší žiaci v spolupráci s učiteľmi pripravia vyučovacie hodiny pre svoje mladšie patronátne triedy. Takýto zážitok je nielen zábavný, ale určite užitočný aj pre lepšie pochopenie náročnosti učiteľskej profesie.

Vstupujete aj do projektov medzinárodnej spolupráce (Comenius, Erasmus, iKID). Aké nové skúsenosti takáto spolupráca prináša?

Pre výber projektov, do ktorých sa zapájame je dôležitým kritériom ich význam pre rozvoj životných zručností a kompetencií žiakov. Medzinárodná spolupráca partnerských škôl v rámci projektu Erasmus prináša nové príležitosti nielen žiakom, ale aj pedagógom. Žiaci si overujú znalosť cudzieho jazyka, rozvíjajú prezentačné a organizačné kompetencie, získavajú osobné zážitky cestovaním a spoznávaním iných krajín. Návštevy partnerských škôl sú inšpiratívne aj pre pedagógov. S projektom iKID sme sa zoznámili v minulom školskom roku a bolo pre nás milým prekvapením, že práve náš tím v celoslovenskej konkurencii získal prvenstvo. Projekt na medzinárodnej úrovni využíva potenciál detí pri hľadaní nových, kreatívnych riešení a nápadov. Pod vedením odborníkov sa usmerňuje ich práca v tíme tak, aby jej výsledkom bolo vytvorenie malého podnikateľského plánu od nápadu až po samotnú realizáciu. Sme hrdí na to, že v obidvoch medzinárodných projektoch naši žiaci obstáli s vynikajúcimi výsledkami a ich úspechy inšpirujú aj ostatných rovesníkov.

Ako prvej škole na Slovensku sa Vám podarilo spustiť program Rovesníckej mediácie v roku 2012. Program funguje dodnes. Ako vnímate význam rovesníckeho učenia?

V živote každého z nás sa objavia aj situácie, ktoré v nás vyvolávajú negatívne emócie. Sme rozdielni nielen svojim fyzickým vzhľadom. Každý z nás pod vplyvom rôznych okolností môže inak vyhodnotiť problémovú situáciu a zaujať k nej opačný postoj, ako očakáva druhá strana. Projekt Rovesníckej mediácie, ktorý sme v spolupráci s jeho ambasádorkou Mgr. D. Bieleszovou spustili, chápeme ako príležitosť viesť našich žiakov k rešpektujúcej komunikácii, empatickému správaniu a tolerancii iných. Rovesnícki mediátori získavajú absolvovaním tréningov cenné skúsenosti z oblasti riešenia problémov v školskom prostredí, ktoré môžu odovzdávať ďalej svojim spolužiakom, či mladším kamarátom, napríklad aj v rámci Dobrovoľníckych patrónov. Deti vnímajú takto získané informácie veľmi pozitívne. Zrozumiteľné rady dôveryhodného rovesníka pri riešení problémovej situácie sú veľkou pomocou aj pre nás dospelých, ktorým úprimne záleží na tom, aby sa v škole cítili bezpečne.

Jedným z cieľov Vašej školy je dôraz na zlepšenie spolupráce s rodinou. Je pre Vás dôležité, aby rodičia pochopili význam zmien, stotožnili sa s nimi?

Dieťa je pre rodiča tým najušľachtilejším záväzkom na celý život. Je prirodzené, že rodičia citlivo vnímajú všetky zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť jeho spokojnosť. Očakávajú bezpečné a inšpirujúce školské  podmienky, v ktorých sa bude ich dieťa rozvíjať a pripravovať na ďalší život. Tieto predstavy máme určite spoločné. Niekedy sa možno rozchádzame v tom, ako tieto očakávania a vízie premeniť na skutočnosť. Sme radi, že medzi našimi rodičmi prevládajú takí, ktorí nás v  aktivitách podporujú a aj vďaka ich pomoci sme mohli zrealizovať množstvo pozitívnych zmien v živote našej školy. Snažíme sa vytvárať dostatočný priestor pre vzájomnú spoluprácu a zrozumiteľnú propagáciu všetkých inovácii, ktoré prinášajú do života našich detí nové možnosti. Nechávame sa inšpirovať pozitívnymi skúsenosťami škôl, ktoré kráčajú cestou zmeny a sme radi, ak naše úsilie podporia aj rodičia. Spolupracujúci dospelí, ktorí sa vzájomne rešpektujú a podporujú sú pre dieťa veľmi dôležitou istotou pri prekonávaní rôznych nielen školských prekážok.

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/2017/3-2017


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov