Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Situácia:

Riaditeľka špeciálnej základnej školy požiadala o odborno-poradenskú pomoc pri vydaní rozhodnutia. V špeciálnej základnej škole sa bude vzdelávať žiačka, ktorej záver zo špeciálnopedagogického vyšetrenia je v tomto znení: „Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením, s ťažkým zdravotným postihnutím – mentálnym. Vzdelávať dieťa podľa variantu C. Zaškoliť v špeciálnej základnej škole, absolvovať adaptáciu od 1 – 2 hodiny denne, rozsah pobytu v špeciálnej základnej škole upraviť podľa výkonnosti a možnosti dieťaťa 2 – 3 krát týždenne po 2 – 3 hodiny.“ Žiačku budú vzdelávať v pondelok, stredu a piatok tri vyučovacie hodiny.

Odpoveď:

Zákonodarca rozlišuje otázku individuálneho vzdelávania a individuálneho učebného plánu.

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „školský zákon“) individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakom:

  1. zo zdravotných dôvodov,
  2. pre žiaka prvého stupňa základnej školy – domáce vzdelávanie,
  3. pre žiaka vo väzbe alebo vo výkone odňatia slobody.

Podľa § 24 ods. 3 školského zákona sa vzdeláva žiak s povoleným individuálnym vzdelávaním, ktorému neumožňuje jeho zdravotný stav účasť na vzdelávaní. Posúdenie zdravotného stavu žiaka riaditeľom školy je na základe lekárskej správy všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ školy pri rozhodovaní o individuálnom vzdelávaní zohľadňuje aj závery špeciálno-pedagogickej diagnostiky. Takému žiakovi zabezpečuje vzdelávanie kmeňová škola, a to najmenej dve hodiny týždenne. Pri vydaní rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 71/1967 Zb. (správny poriadok)“) rozhoduje riaditeľ školy o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a zároveň o individuálnom vzdelávaní podľa § 5 ods. 3 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 24 ods. 2 písm. a) a ods. 3 školského zákona.

Podľa § 26 školského zákona škola môže vzdelávať žiaka podľa individuálneho učebného plánu. Zohľadnením individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka zákonodarca má na mysli napríklad žiakovo nadanie (talent), tehotenstvo a materstvo. Riaditeľ školy môže akceptovať i ďalšie dôvody pre povolenie individuálneho učebného plánu. Riaditeľ školy zároveň dohodne so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. Individuálny učebný plán je dokument, ktorý vypracujú pedagogickí zamestnanci podieľajúci sa na jeho zabezpečení, odborní zamestnanci a schvaľuje ho riaditeľ školy. Na základe vyššie uvedeného odporúčame riaditeľke ŠZŠ vydať písomné rozhodnutie o oslobodení povinnosti dochádzať do školy a individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov. Rozhodnutie vydá riaditeľka školy na základe žiadosti zákonného zástupcu žiačky, odporúčania na základe lekárskej správy a záverov špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

9. 11. 2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov