Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Finančné prostriedky na vakcíny proti chrípke

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ na základe § 79 zákona 138/2019 Z. z., pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50 % detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka:

  • jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza poisťovňa zamestnanca,
  • 75% preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu AaB, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza poisťovňa zamestnanca.

Ministerstvo poskytne na žiadosť zriaďovateľa školy predloženej prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja finančné prostriedky na úhradu nákladov za vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy v zmysle § 7 ods. 14 písm. b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/financovanie-vakcin/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov