Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania sa môže na základe žiadosti zúčastniť žiak posledného ročníka základnej školy, ak ide o žiaka s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím a fyzická osoba, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku.

Žiadosť o vykonanie externého testovania podáva uchádzač, v prípade neplnoletého uchádzača jeho zákonný zástupca orgánu miestnej štátnej správy v školstve, t. j. príslušnému regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja do 30. novembra. Žiadosť obsahuje: meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť, materinský jazyk, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt. K žiadosti treba priložiť kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa alebo vysvedčenie za posledný absolvovaný ročník základnej školy, ak je žiadateľom žiak posledného ročníka základnej školy. Informácie pre uchádzačov v školskom roku 2023/2024 budú zverejnené na stránke ministerstva  do 31. 10. 2023.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/externe-testovanie-na-ucel-ziskania-nizsieho-stredneho-vzdelania/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov