Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Erich Petlák - Inovácie v edukácii

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Pripravujeme

Publikácia „Inovácie v edukácii" sa zameriava na edukačné oblasti, ktoré môžu výrazne pozitívne ovplyvniť priebeh a výsledky vzdelávacej činnosti. Autor sa v jednotlivých kapitolách venuje oblastiam, ako sú učebné štýly, stratégie a taktiky učenia sa, vyučovacie metódy, tvorivé vyučovanie, využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese.

Zároveň však zdôrazňuje najdôležitejší článok kvality vzdelávania, ktorým je práca učiteľa.

Všetky kapitoly publikácie sú spracované tak, aby čitateľ získal predstavu o požiadavkách kladených na súčasnú edukáciu, podstatou ktorej nie je len získavanie nových vedomostí, ale potreba naučiť žiaka tvorivo rozmýšľať, prebúdzať u neho záujem o poznávanie a ďalšie sebavzdelávanie.

Publikácia je určená nielen pre pedagogických zamestnancov ako podnet na tvorivú prácu so žiakmi, ale pre všetkých, ktorí si uvedomujú naliehavosť volania po „lepšej škole", ktorú chceme bez výnimky všetci – žiaci, rodičia, učitelia, spoločnosť.

Erich Petlák - Inovácie v edukácii


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk