Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Efektívna spolupráca učiteľov a podporných tímov ako výzva

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. , Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vyberáme z Didaktiky č. 2/2021

Téma inkluzívneho vzdelávania sa v súčasnosti dostáva z úzkeho kruhu odborných diskusií do širšej verejnosti. Črtá sa trend podpory tejto myšlienky a zdá sa, že v školách budú podporné tímy, ktoré učiteľom dnes tak chýbajú. Príchod nových ľudí a profesií na zabehnuté pracoviská však môže spôsobiť určité napätie. Dôkazom sú aj výsledky výskumu, ktorého čiastkové výsledky prezentujeme v článku. Na základe konkrétnej skúsenosti identifikujeme zbrzďujúce činitele adaptácie podporných tímov na školách, pričom pozornosť venujeme postojom a správaniu učiteľov. V závere prinášame autentické rady účastníkov výskumu, ktoré môžu prispieť k naštartovaniu efektívnej spolupráce medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami.

V posledných dňoch môžeme na sociálnych sieťach sledovať zaujímavú diskusiu k návrhu novely školského zákona. Jednou z diskutovaných tém je aj inkluzívne vzdelávanie. Nielen samotná novela, ale aj vyjadrenia ministra školstva na tlačových besedách spôsobili, že táto téma už nie je len vecou úzkeho kruhu odborníkov, ale stáva sa aj témou širokej verejnosti. Pozitívne reakcie vyvoláva prísľub, že učitelia už nebudú na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami sami a v krátkodobom horizonte by sa im malo dostať pomoci v podobe podporných tímov. Prísľub si učitelia mohli vypočuť v decembri, kedy minister školstva informoval, že rezort školstva investuje 82 miliónov eur do podporných tímov na nasledujúcich 2,5 roka. Do škôl by sa malo dostať ďalších 2133 pedagogických asistentov a 878 odborníkov (MŠVVaŠ SR, 2020). Táto pomoc učiteľom veľmi chýba. Potvrdzujú to výsledky dotazníkového prieskumu iniciatívy To dá rozum, v ktorom učitelia bežných materských, základných i stredných škôl (vzorka 2731 respondentov) identifikovali najväčšie problémy pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z ponuky 21 možností najčastejšie volili odpoveď, v ktorej komunikovali, že problémom je samotná rozdielnosť potrieb detí/žiakov (46 %). Druhou najčastejšou odpoveďou bola tá, ktorá odkazovala na nedostatočné podmienky pre individuálny prístup v dôsledku vysokých počtov žiakov v triede (44 %). Treťou je nedostatok pedagogických zamestnancov v škole(42 %). Z výsledkov sa dá usudzovať aj o chýbajúcej podpore odborníkov (MESA10, 2018). Zdá sa teda, že učitelia pomoc podporných tímov vítajú.

Sú učitelia pripravení prizvať podporné tímy do spolupráce?

Odpovede na vyššie položenú otázku sme hľadali vo výskume, ktorý mapoval skúsenosť slovenských škôl s prítomnosťou podporných tímov pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len „tím“) na stovke základných škôl na Slovensku. Túto skúsenosť mohli zažiť tie školy, ktoré sa zapojili do národného projektu PRINED – Projekt INkluzívnej Edukácie (2014 - 2015), v rámci ktorého sa vytvorilo 604 nových pracovných miest. Učitelia mali príležitosť vyskúšať si, čo obnáša spolupráca s troj- až šesťčlennými profesijne variabilnými tímami (v závislosti od veľkosti školy). Autori príspevku boli pri tom a poskytovali metodickú a poradenskú činnosť dvadsiatim z týchto škôl. Práve tie boli oslovené aj do výskumu, ktorého cieľom bolo identifikovať podporné a zbrzďujúce činitele adaptácie tímov, ktoré určovali kvalitu ich práce. Výskum mal charakter štruktúrovanej reflexie, pričom zber dát bol realizovaný prostredníctvom rozhovorov v ohniskových skupinách (s členmi tímov) a prostredníctvom individuálnych rozhovorov (s predstaviteľmi manažmentu škôl). Zapojilo sa do neho 18 základných škôl a získali sme tak 92 respondentov. Obsahovú analýzu prepisov rozhovorov realizoval šesťčlenný výskumný tím.[1]

Tabuľka č. 1: Výskumná vzorka – účastníci rozhovorov

Členovia tímov spolu
74
Z toho:
 
 
Školský psychológ
11
Špeciálny pedagóg
15
Sociálny pedagóg, resp. sociálny pracovník
21
Liečebný pedagóg
1
Pedagogický asistent
26
Predstavitelia manažmentu škôl
18

V kontexte zamerania časopisu sme pre čitateľov vybrali zistenia z rozhovorov s členmi tímov, ktoré odkazovali na ich skúsenosti s učiteľmi. Hoci v odpovediach účastníkov rozhovorov bolo aj veľa výrokov, ktorými členovia tímov učiteľov oceňovali (podporné činitele), v článku sústredíme pozornosť na tzv. zbrzďujúce činitele. Teda na tie skúsenosti s učiteľmi, ktoré zabraňovali rozvoju spolupráce a v mnohých ohľadoch aj limitovali možnosti výkonu práce nových zamestnancov. V druhej časti príspevku ponúkame odporúčania pre podporné tímy, resp. autentické rady, ako môžu novoprijatí zamestnanci urýchliť procesy adaptácie a presadiť sa tak v už zabehnutom kolektíve.

Odmietavé postoje učiteľov

Kvalitatívny dizajn výskumu nám umožnil zachytiť nielen skúsenosti, ale v istej miere aj emócie. Viacerí účastníci rozhovorov sa vracali do obdobia svojho príchodu do školy. Nie všetky spomienky boli príjemné. U niektorých bolo aj s odstupom času vidieť sklamanie či dokonca hnev z toho, že neboli učiteľmi prijatí. Pocity neprijatia vyvolávalo najmä odmietanie ich prítomnosti na vyučovacích hodinách.

Príklad:

 • Takto komentovala svoju skúsenosť jedna účastníčka ohniskovej skupiny[…] sú učitelia, ktorí vás na hodine veľmi nechcú mať. Pošlú vás preč.“ (IT14)
 • Z ďalšej časti jej výpovede je zrejmé, že takéto správanie učiteľa malo dopad nielen na pocity nového zamestnanca, ale aj na žiakov, ktorí potrebovali podporu„[...zoberte to problémové dieťa niekde a tam pracujte s ním!“ (IT14)
 • Viacerí komentovali, že vstup do tried bol narušením zabehnutého systému práce učiteľov: „Neboli na to zvyknutí, že teda je tam ešte niekto iný pri tých žiakoch...“ (IT5)
 • Pocity neprijatia vyvolávalo aj ignorovanie prítomnosti či práce členov tímu na hodinách: „A pokiaľ vás učiteľ neakceptuje a je mu jedno či ste na hodine alebo nie ste, a on si urobí svoju robotu, odučí si a ide ďalej, tak ..(povzdychnutie)“ (IT14)

Odmietanie pomoci, či samotnej existencie tímov v školách vyvolávalo u novoprijatých zamestnancov rôzne pocity. Niektorí účastníci výskumu hovorili o nedocenení a menejcennosti. Opisy odkazovali na silnú hierarchickú štruktúru vzťahov na niektorých školách, v ktorých sa učitelia sebadefinovali ako nadradení.

Príklad:

 • Pociťovali to najmä pedagogickí asistenti: „A potom bolo aj vyvyšovanie sa niektorých pedagógov. Teda, že my sme len asistenti [...] A potom veľa krát aj pred deťmi sami učitelia znevažovali našu prácu.“ (IT18)  
 • Pocity nedocenenia a menejcennosti boli vyvolávané aj ignorovaním, či nerešpektovaním ich názoru„Ale veľakrát, čo som aj povedala, tak ma nerešpektovali.“ (IT 1)
 • Podobné pocity zdieľali aj niektorí odborní zamestnanci. Viacerí vyjadrovali sklamanie, že učitelia nedoceňovali ich profesijné kvality a bez ohľadu na ich kvalifikáciu ich vnímali ako svojich asistentov„Všetci sme asistenti. Možno si naoko mysleli, že sme nevzdelaní, lebo po 3 - 4 mesiacoch sa spýtali: A aké máte vzdelanie? A my sme teda povedali .... a ostali takí z toho ...(prekvapení).“ (IT15)
 • O vyostrených vzťahoch na tejto konkrétnej škole a frustrácii členov tímu svedčí aj nasledovné vyjadrenie: „[...]to sú mnohé aktivity, kde my sme vnímaní ako pomocníci na zapisovanie nejakých vecí a nemáme možnosť pracovať s deťmi.“ (IT15)

Pocity neprijatia vyvolávali aj otvorené či skryté pochybnosti učiteľov o kompetentnosti členov tímu.Podľa získaných dát, signály nedôvery vysielali najmä učitelia s dlhšou praxou.

Príklad:

 • Tento postoj učiteľov komentovala aj táto účastníčka rozhovoru „[…] ja, mladá žaba, ktorá prišla z vysokej školy, ako by som ja teraz mala ísť poučiť nejakú učiteľku, ktorá má tridsať rokov prax.“ (IT19)

Okrem opisu skúseností sa účastníci ohniskových skupín zamýšľali aj nad možnými príčinami odmietavého správania učiteľov a učiteliek voči nim. Z ich odpovedí možno usudzovať o týchto dôvodoch:

1. Strach a obava. Učitelia sanecítili komfortne v prítomnosti nových kolegov.

Príklad:

 • Dokumentujú to aj slová školskej psychologičky: „[...] keď psychológ išiel na pozorovanie, oni si v skutočnosti mysleli, že im ide na hospitáciu, že ich ide pozorovať.“ (IT1)
 • Niektorí riaditelia škôl potvrdili, že tento problém sa týkal najmä starších učiteľov: „Dlho trvalo kým si zvykli na nich a kým ich prijali tí najstarší kolegovia. Oni majú už svoje a niektorí ťažko berú už tú hospitáciu, nie ešte cudzieho človeka na hodine.“ (R12)
 • Niektorí učitelia prejavovali strach, že sa deti členom tímu príliš otvoria. Pocity ohrozenia v niektorých prípadoch vyúsťovali až do marenia ich práce. Školská psychologička napríklad spomínala, ako učiteľka kontrolovala dôverné výpovede žiakov v denníkoch, ktoré mali slúžiť pre účely diagnostikovania: keď to daná učiteľka napríklad našla, prečítala a zistila, že tam je niečo o nej písané, tak mi to vytrhla. Keď som si to následne od nej pýtala, tak mi to nedala.“ (IT 18)

2. Stret odlišných pedagogických názorov. Členovia tímov sa domnievali, že odmietavé postoje učiteľov voči nim môžu prameniť aj z odlišných pohľadov na výchovu a vzdelávanie.Tie sa týkali aj vzdelávania detí so špecifickými potrebami. Reakcie niektorých učiteľov svedčili o tom, že rokmi akoby stratili citlivosť na to, že deti tieto potreby vôbec majú.

Príklad:

 • Členovia tímov komentovali túto situáciu citlivo: „Tí ľudia tu pracujú dvadsať rokov a sú zvyknutí na to, že boli na to sami, že si to proste vo vnútri svojej triedy vyriešili sami.“ (IT3)
 • Situácia, ktorú opísala táto účastníčka však niekde vyúsťovala aj do prehliadania či zámerného ignorovania niektorých problémov. Školská psychologička opisovala svoju skúsenosť takto:„A napríklad, keď som aj niekoľko krát zistila šikanu v triede a teda bola som to riešiť priamo s tou kolegyňou, ktorej sa to týkalo, tak jednoducho len mykla rukou.“ (IT18)

Napätie však vznikalo napríklad aj preto, že členovia tímov zameriavali pozornosť viac na procesy učenia ako na výsledky, kým u niektorých učiteľov to bolo presne naopak.

3. Neznalosť pracovnej náplne a kompetencií členov tímu.V rozhovoroch rezonovalo, že učitelia nie vždy poznali kompetencie novoprijatých kolegov, z čoho vznikali rôzne nedorozumenia a neraz aj konflikty.

Príklad:

 • Svedčí o tom aj táto skúsenosť: „Oni nám nakázali preberte toto a toto, túto stranu z matematiky, napríklad. A zrazu sa im to nepáčilo, keď my sme im povedali, že my ich nemáme učiť, my sme tu pre niečo iné. Nepáčilo sa im to.“ (IT 15)
 • Neznalosť kompetencií jednotlivých odborných zamestnancov sa prejavovala aj vo forme nedôvery voči ich práci. O konflikte vzájomných očakávaní hovorila aj špeciálna pedagogička: Oni vlastne nevedia, čo my s tým dieťaťom robíme. Aké cvičenia s ním robíme. My to opakovane hovoríme aj na poradách, že učitelia nám vyčítajú, že máme len jedno dieťa. […] My s týmto bojujeme, s učiteľmi, s kolegami, proste s každým. (IT16)
 • Individuálnu prácu s dieťaťom považovali dokonca za menej náročnú či menejcennú: Oni vás často porovnávajú s ich profesiou a dávajú vás na vážky, proste. Veď ty skoro nič nerobíš a my tu makáme celý deň.“ (IT 14)

Osvedčené stratégie podporovania spolupráce

Odmietavé postoje učiteľov voči členom tímu pretrvávali na niektorých školách až do ukončenia projektu. Inde strácali postupne na intenzite, no a vo viacerých prípadoch došlo k úplnej zmene postojov a prijatiu.

Príklad:

 • Takáto situácia bola aj v škole, ktorej riaditeľka nám povedalaNo, samozrejme, prešlo to niekoľkými fázami. […] Najprv to bola zvedavosť, potom to bola možno nedôvera spojená s obavou – prečo je ten človek pri mne alebo dokonca prečo sú na hodine dvaja, je tam aj asistent a je tam aj psychológ, dokonca niekedy prišla aj špeciálna pedagogička. Teda obava z ohrozenia „mňa“, ako človeka. No a postupne to prešlo do spolupráce […]. (R3)
 • V mnohých prípadoch pomohol len čas. Podľa viacerých vyjadrení učitelia začali prirodzene meniť svoje správanie, keď sa začali dostavovať prvé výsledky práce tímu: „[…] keď videli, že ten žiak sa zlepšuje, že my si vieme s ním rady a zrazu začal napredovať, tak vtedy si možno povedali: Ten človek tu možno aj na niečo je. Potom začali s nami viac komunikovať, a keď mali problém, znova prišli. (IT4)

Odporúčania pre prax

Ako je zjavné z predošlého textu, členovia tímov otvorene rozprávali nielen o dobrých, ale aj zlých skúsenostiach s učiteľmi. V odpovediach na otázku, ktorou sme ich chceli nasmerovať k formulácii odporúčaní, však nezostali len v rovine kritiky. Svoj podiel na budovaní medziľudských vzťahov a spolupráce si uvedomovali a posilnení vlastnou skúsenosťou formulovali pre svojich kolegov a kolegyne rôzne rady. Usporiadali sme ich do piatich významových kategórií.

1. Byt otvorený, citlivý a sebakritický v komunikácii

Príklad:

„Spolupracovať, nepodkopávať si autoritu navzájom. Ja som sa snažila im (učiteľom, pozn.) vyjadriť také to pochopenie. Že ja rozumiem tomu, že je to ťažké.“ (IT10)

 • Vysielať smerom k učiteľom signály pomoci, podpory a ochoty spolupracovať, dôverovať im.
 • Empaticky vyjadriť učiteľovi porozumenie a pochopenie pre jeho pracovnú záťaž.
 • Pomáhať učiteľom ponukou návrhov na riešenia problémov detí.
 • Vedieť si priznať chybu.
 • Otvorene, s toleranciou prijímať skúsenosť, názory a postoje kolegov.
 • Citlivo a trpezlivo hľadať prijateľný konsenzus v spôsobe a forme oslovenia.
 • Členovia tímu sa vyrovnávali s tým, že všetkých jednotne nazývali v škole asistentmi.
 • Vychádzať učiteľom v ústrety. Venovať im napríklad čas nad rámec svojich úloh (napr. pomoc pri dozore cez prestávku a pod.).

2. Prejaviť iniciatívu

Príklad: 

„Treba zaklopať. To znamená nebáť sa zaklopať a otvoriť dvere. A či už otvoria tie dvere, je na každom jednom z nás.“ (IT 12), „Ja som vždy prišla či niečo nepotrebujú. Proste prišla a opýtala sa. No a postupom času niektorí učitelia prišli už aj sami za nami a žiadali pomoc alebo radu.“ (IT16)

 • Urobiť prvý krok. Prichádzať s novými myšlienkami a postupmi bez vyzvania.
 • Veľa sa pýtať. Nebáť sa klásť otázky učiteľom. Pýtať sa aj na očakávania učiteľov smerom k tímu.
 • Aktívne načúvať. Počúvať učiteľov ako rozprávajú o svojej práci a o žiakoch.
 • Aktívne pozorovať prácu učiteľov a následne nastaviť systém spolupráce.
 • Získavať si jednotlivcov. Cesta k jednému učiteľovi otvára cestu k ostatným.

3. Byť profesijne korektný

Príklad:

„Určite sa nevyvyšovať nad toho učiteľa. Nejakou kritikou alebo niečím takým. Ja by som si v živote nedovolila povedať, že tak viete čo, pani učiteľka, to ste spravili zle. To určite nie, lebo to samozrejme bude to, že stop!“ (IT 19)

 • Rešpektovať dominantné postavenie učiteľa v triede. Čo najmenej narúšať počas vyučovania prácu učiteľov.
 • Rešpektovať zaužívaný rámec kompetencií učiteľa.

 4. Byť cenným zdrojom informácií a nového poznania

Príklad: 

„Trošku im pomôcť. Trebárs, ako som pracovala s tým žiakom, povedať mu (učiteľovi, pozn.), čo som na tej hodine dosiahla. Jednoducho moja spätná väzba, čo spravil ten žiak, čo nespravil [...]“ (IT8)

 • Informovať učiteľov o svojej práci.
 • Sprostredkovať učiteľom dôležité informácie o deťoch v záujme nastavenia systému pomoci a podpory.
 • Ponúknuť učiteľom možnosť pozorovať členov tímu pri ich práci s deťmi.

5. Mať na zreteli spoločný cieľ - dieťa

Príklad:

„[...] ja som im (učiteľom, pozn.) na rovinu povedala: Ja nejdem kontrolovať vás. Ja chcem pomôcť tým deťom. Byť prospešná, nielen pre toho učiteľa, ale hlavne pre toho žiaka, keďže on doma nemá také podmienky.“ (IT19)

 • Byť ochotný ustúpiť, robiť kompromisy v záujme žiakov. Pracovať a komunikovať tak, aby v centre záujmu boli deti (žiaci).
 • Ciele formulovať ako výsledok vzájomného vyjednávania, dialógu a konsenzu.

Závery

Prezentované zistenia sú sondou do prežitej skúsenosti 74 odborných zamestnancov a pedagogických asistentov, ktorí počas 20 mesiacov pôsobili na 18 základných školách na Slovensku. Výskum nám pomohol odkryť veľa podporných činiteľov – tie vlastnosti učiteľov, ktoré prispievajú k ich spolupráci s podpornými tímami. Našim zámerom však bolo poukázať na to, čo túto spoluprácu zbrzďovalo, či dokonca marilo a priniesť autentické odporúčania ľudí, ktorí si touto skúsenosťou prešli. Vzhľadom na povahu výskumu nie je možné zistenia zovšeobecňovať a formulovať akékoľvek silné závery. Veríme však, že opísané problémy môžu byť impulzom pre zmenu, ktorá sa týka nielen učiteľov a členov tímov, ale aj ľudí, ktorí sú v riadiacich funkciách a budú zrejme už v krátkom čase čeliť výzve budovania kultúry spolupráce v ich školách. Komplexné výsledky výskumu a ďalšie inšpirácie môže čitateľ nájsť v monografii Inkluzívne vzdelávanie – skúsenosť slovenských škôl (2018).

LITERATÚRA:

 1. MESA10. Dotazníkový prieskum To dá rozum. 2018. Dostupné na: https://analyza.todarozum.sk alebo https://zenodo.org/communities/todarozum/?page=1&size=20.
 2. MŠVVaŠ SR. Ministerstvo školstva predstavuje plány do budúceho roka. Dostupné na: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavuje-plany-do-buduceho-roka/.
 3. Vančíková, k., Sabo, R. (eds.) 2018. Inkluzívne vzdelávanie – skúsenosť slovenských škôl. Banská Bystrica : Belianum, 2018.

[1] Okrem autorskej dvojice boli členmi výskumného tímu Mariana Cabanová, Zuzana Lynch, Marian Trnka a Terézia Vaníková

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/2021/2-2021

Skúsenosť škôl s prítomnosťou podporných tímov (1.) - Manažment školy v praxi č. 2/2021

Skúsenosť škôl s prítomnosťou školských podporných tímov (2.) - Manažment školy v praxi č. 3/2021

Tvorba podmienok pre prácu podporných tímov - Manažment školy v praxi č. 4/2021


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov