Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Edukačné publikácie pre cudzie jazyky na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu.

Škola pre poskytnutie prostriedkov mechanizmu na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z POO vyplní formulár: https://prispevokucebnice.iedu.sk.

Z prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie POO si zaobstará výhradne edukačné publikácie určené pre vyučovací predmet cudzí jazyk zo Zoznamu EP na prostriedky mechanizmu POO: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents. 

Prostriedky mechanizmu z POO, ktoré škola nepoužije v roku 2022, škola k 15. 11. 2022 vráti na účet zriaďovateľa. Termín na použitie prostriedkov mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky je do 30.10.2022 – posledná úhrada faktúry bude možná s týmto dátumom. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/edukacne-publikacie-pre-cudzie-jazyky-na-skolsky-rok-20222023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov