Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej "MŠ") alebo vyučovania v základnej škole (ďalej "ZŠ") a odobralo obed alebo iné jedlo. 

Dotáciu na stravu bude od 01.09. 2019 poskytovaná na deti podľa:

  • § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ (nevyžaduje sa zoznam detí),
  • § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce MŠ, ak sú vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (vyžaduje sa zoznam detí),
  • § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce MŠ, ak v MŠ, okrem detí v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vyžaduje sa zoznam detí).

Ak žiadateľ, ktorému nebola do 31. 8. 2019 poskytnutá dotácia na stravu, ktoré navštevuje ZŠ, podá žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu do 10. 9. 2019, úrad poskytne preddavkovo do 25. 9. 2019 dotáciu na stravu na obdobie od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019. V rámci žiadosti o dotáciu na stravu uvedie len počet detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie na stravu. Žiadateľ, ktorému bola do 31. 9. 2019 poskytnutá dotácia na stravu na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ v termíne do 10. 9. 2019 úradu len oznámi počet detí, na ktoré má byť poskytnutá dotácia na stravu na obdobie od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Vr2v06


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov