Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie – stabilizačné odmeny pedagogickým a odborným zamestnancom škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien pre pedagogických a odborných zamestnancov na školách všetkých typov zriaďovateľov a pedagogických a odborných zamestnancov školských zariadení, ktoré zriaďuje OU v sídle kraja poskytlo ministerstvo finančné prostriedky v celkovej výške 17 083 150 €. 

Poskytnuté boli zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výška príspevku na jedného pedagogického a odborného zamestnanca sa vypočítala z prepočítaného počtu zamestnancov k 30. 6. 2021 podľa Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol(MŠVVŠ SR) 1-04 a sumy 200 € na pedagogického a odborného zamestnanca a prislúchajúce odvody. O výške odmeny rozhoduje riaditeľ školy.

Finančné prostriedky neboli poskytnuté na pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ ( ŠKD, CVČ, internáty, ŠJ....), ktoré zriaďujú obce, VUC, cirkevní a súkromní zriaďovatelia.

Zdroj: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-stabilizacne-odmeny-pedagogickym-a-odbornym-zamestnancom-skol/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov