Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky na pokrytie výrazného nárastu cien energií. 

Pri stanovení výšky dofinancovania prevádzkových nákladov bola určená základná suma 55 € na žiaka školy, ktorá mohla byť navýšená z dôvodu nízkeho počtu žiakov v školách zriaďovateľa. Základná suma bola navýšená aj v prípade regionálnych úradov školskej správy, ktoré okrem škôl zriaďujú aj školské zariadenia.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania predstavovali 42 653 073 €. RÚŠS odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 42 645 878 €. S ohľadom na disponibilné zdroje predstavuje suma poskytnutých finančných prostriedkov 30 000 000 €.

Pokiaľ budú mať zriaďovatelia škôl ďalšie požiadavky na dofinancovanie energií, bude potrebné k týmto požiadavkám doložiť podrobnejšie informácie o spotrebe energií a nákladoch za energie. Formu predloženia týchto údajov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do polovice októbra.

Dohodovacie konanie - dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií

Zdroj: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-dofinancovanie-prevadzkovych-nakladov-z-dovodu-narastu-cien-energii/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov