Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - dofinancovanie prevádzkových nákladov - november 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom základných, stredných a  špeciálnych škôl na dofinancovanie prevádzkových nákladov. Z týchto finančných prostriedkov môžu školy uhradiť zvýšené náklady na  energie, náklady na bežnú údržbu (opravy, maľovky...) alebo modernizáciu priestorov, napríklad nové lavice, materiálne vybavenie učební a podobne.

Finančné prostriedky v celkovej výške 19 984 440 € boli poskytnuté zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania (zriaďovatelia predkladali žiadosti odborom školstva OÚ v sídle kraja do 28. októbra 2021) podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Do dohodovacieho konania vstúpilo 1 634 zriaďovateľov. Výška finančných prostriedkov bola vypočítaná ako 30 € na jedného žiaka v dennej forme štúdia podľa údajov zo zberu dát k 15. 9. 2021. 

Dohadovacie konania rok 2021: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-rok-2021/

Zdroj a prehľad škôl, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-dofinancovanie-prevadzkovych-nakladov-november-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov