Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy  Dodatok  č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ s platnosťou od 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.

Dodatok č. 3 upravuje rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/dodatok-c-3-k-svp-%E2%80%9Erup-pre-zs-s-vyucovacim-jazykom-slovenskym%E2%80%9C/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk