Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Digitalizácia vzdelávania zaostáva, chýbajú financie, rýchly internet i kvalifikovaní ľudia

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Na udržateľné financovanie informačných technológických zariadení nie sú pripravené miestne a krajské samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi materských, základných i stredných škôl. Slovensko má prijatú národnú koncepciu informatizácie školstva do roku 2020. NKÚ SR konštatuje, že strategický dokument štátu nie je rozpracovaný do konkrétnych aktivít, chýbajú verejné financie na realizáciu nevyhnutných krokov a rezort školstva koncepciu riadne nevyhodnocuje.

NKÚ kriticky hodnotí celkovú informatizáciu a digitalizáciu vzdelávania. Kontrolóri konštatujú, že pedagogickí zamestnanci najčastejšie využívajú interaktívne tabule s notebookmi. Využívanie tabletov je obmedzené ich počtom. Učitelia ako negatívum hodnotia, že technická údržba poskytnutej IT techniky je viac-menej v ich osobnej zodpovednosti. NKÚ odporúča rezortu školstva hľadať v aktívnej spolupráci so zriaďovateľmi škôl riešenie pre personálne posilnenie odborných zamestnancov vzdelávacích inštitúcií o špecialistov na IT pre správu informačných systémov či údržbu digitálnej techniky. NKÚ SR upozorňuje vládu na dlhodobo pretrvávajúci problém súvisiaci s neuspokojivým pripojením škôl k rýchlemu internetu. Takmer 1/3 škôl je odkázaná na nízku rýchlosť internetového pripojenia. Digitalizácia vzdelávacích procesov a sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov stagnuje. NKÚ kriticky hodnotí vládnym auditom zistené nedostatky, ktoré sa týkali procesu verejného obstarávania a z toho vyplývajúcu zistenú nezrovnalosť vo výške 4,4 mil. eur. Previazanie európskej pomoci s národnými zdrojmi vníma kontrolný úrad pozitívne. Tento krok možno vnímať ako dobrú prax pre ostatné celoslovenské projekty, ktorých realizácia má priamy vplyv na všetky regióny a je nevyhnutné do nich zapájať tiež obce a mestá Bratislavského kraja.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.nku.gov.sk/aktuality


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov