Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov k plánovanému plošnému testovaniu

Kategória: Aktuality Autor/i: https://dataprotection.gov.sk/

Zamýšľané plošné testovanie bude vykonávané nielen zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí, ako jediní z prezentovaných členov testovacích tímov, majú na spracúvanie aj zdravotných údajov testovaných osôb dostatočný právny základ v zmysle viacerých osobitných zákonov, najmä však zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo zákona o ochrane verejného zdravia, či iných.

Úrad upozorňuje, že organizátor testovania, ktorý bude v postavení prevádzkovateľa, bude povinný plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, príp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ide najmä o povinnosť plniť si oznamovaciu povinnosť podľa čl. 13 nariadenia pred zberom údajov tak, aby osoba disponovala informáciami pred tým, ako bude osobné údaje poskytovať prevádzkovateľovi, príp. jeho povereným osobám. Treba zaistiť absolútnu najvyššiu mieru bezpečnosti zozbieraným údajom, a to aj s ohľadom na ich citlivú povahu (zdravotné údaje fyzickej osoby sú v zmysle čl. 9 ods. 1 osobitnou kategóriou osobných údajov – citlivými osobnými údajmi). Je nevyhnutné, aby všetky osoby zainteresované do plošného testovania mali presné a konkrétne pokyny o tom, ako majú osobné údaje zbierať, ako s nimi nakladať, ich uchovávať a spracúvať po celú dobu tak, aby zaistili ich bezpečnosť a predišli ich strate alebo prípadnému zneužitiu a tomu, aby sa dostali do dispozície neoprávnenej osoby alebo osôb. Na spracúvanie údajov treba, aby bol ustanovený adekvátny právny základ, ktorý bude s ohľadom na citlivosť údajov relevantný a právne nespochybniteľný. Je tiež potrebné, aby mali dotknuté osoby informáciu, na koho sa v prípade uplatňovania si svojich práv v zmysle všeobecného nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. môžu obrátiť.

Zdroj a celé znenie vyjadrenia: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/vyjadrenie-uradu-k-planovanemu-plosnemu-testovaniu-obyvatelstva-na-covid-19


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov