Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Uznesenie vlády - obmedzenia a výnimky od 9. do 14. novembra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: rokovania.gov.sk

Vláda obmedzí slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa a stanovuje výnimky, na ktoré sa obmedzenia nebudú vzťahovať. Oznámenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 306/2020 Z. z. v čiastke 119/2020. 

 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/306/20201105

 
Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina.
Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu:
 
 
 
územné obvody okresov vyššie
okrem územných obvodoch okresov vyššie
osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu od 7. 11. do 8. 11., certifikátom s negatívnym výsledkom testu od 6. 11. do 8. 11.
osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu od 29. 10. do 8. 11. 2020, resp. certifikátom od 29. 10. do 1. 11.,
osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme, v štátnozamestnaneckom pomere, vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu od 5. 11. do 6. 11. alebo certifikátom s negatívnym výsledkom testu od 5. 11. do 6. 11.
osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme, v štátnozamestnaneckom pomere, vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu o28. 10. do 30. 10 alebo certifikátom s negatívnym výsledkom testu od 28. 10. do 30. 10.
 • osobu s potvrdením/certifikátom o negatívnom výsledku testu počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia
 • osobu, ktorá prekonala COVID-19 s dokladom nie starším ako tri mesiace
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované COVID-19 od 1. 8. do 23. 10.
 • osobu, ktorej zdravotný stav/kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu COVID-19
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké, ťažké mentálne postihnutie
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený, získaný imunodeficit
 • osobu, ktorá mala 7. 11. a 8. 11. nariadenú izoláciu, PN z dôvodu karantény všeobecným lekárom a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19
 • osoba v čase trvania zákazu vo výkone väzby/trestu odňatia slobody a môže sa preukázať negatívnym výsledkom testu
 • osoba so psom, mačkou do 100 metrov od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť
 • dieťa do 10 rokov veku
 • onkologických pacientov po chemoterapii, transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • vodičov nákladnej, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie SR, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu. 
Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu:
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti a cestu späť
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky, plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť, antigénového testu subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3. rokov veku a MŠ
 • cestudieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • cestu žiaka nultého ročníka, 1. až 4. ročníka ZŠ a žiaka ZŠ pre žiakov so ŠVVP vo všetkých ročníkoch do a zo ZŠ

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov