Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Stanovisko ŠPU k zabezpečeniu vzdelávania a k organizácii práce v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ vydáva stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl počas mimoriadnej situácie v nadväznosti na Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Vymedzenie obsahu vzdelávania určením hlavných a komplementárnych vzdelávacích oblastí by nemalo byť dôvodom na znemožnenie alebo zastavenie vykonávania práce z domácnosti, nemalo by viesť ku kráteniu úväzkov, znižovaniu miezd, k ukončovaniu pracovného pomeru. Učitelia predmetov komplementárnych vzdelávacích oblastí zabezpečujú námety a aktivity s cieľom vytvoriť také podmienky, aby boli denné aktivity žiakov vyrovnané. Pedagogickí zamestnanci ŠKD, pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí logopédi a odborní zamestnanci majú byť súčasťou učiteľských tímov, ktorí pripravujú komplexné východiská na zabezpečenie vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. Môžu byť tiež tímovými učiteľmi (pomocnými učiteľmi) a podporiť učiteľa, ktorý koordinuje vzdelávanie žiakov v jednej triede, napríklad pri tvorbe rozvrhu a distribuovaní materiálov pre žiakov. Školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci by mali zároveň poskytovať podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a ŠVVP, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov, pri zabezpečovaní dostupnosti kompenzačných pomôcok pre žiakov. ŠPÚ neodporúča postupovať podľa § 250b ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, t. j. rozhodnúť o prekážke v práci na strane zamestnávateľa a neumožniť tak vykonávať prácu z domácnosti pedagogickým a odborným zamestnancom základných škôl.

Celé znenie stanoviska: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/stanovisko-k-zabezpeceniu-vzdelavania-ziakov-k-organizacii-prace-pedagogickych-odbornych-zamestnancov-zakladnych-skol.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov