Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a odborné stanovisko k riešeniu problémov na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku veľmi negatívne vníma situáciu týkajúcu sa podmienok otvorenia škôl, ktoré sú podľa ich názoru určené diskriminačne nielen vo vzťahu k zamestnancom škôl, ale aj vo vzťahu k žiakom a ich rodičom. Z tohto dôvodu sa obrátili na a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd zamestnancov a žiakov škôl a vydanie odborného stanoviska.

Z odborného stanoviska SNSĽP:

„V dôsledku prijatia týchto právnych aktov vznikli 2 skupiny žiakov a učiteľov. Skupina žiakov a učiteľov, ktorí sa musia pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 a skupina žiakov a učiteľov, ktorí sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 preukázať nemusia.V prípade podmieňovania vstupu žiakov a učiteľov 5. – 9. ročníkov základných škôl a stredných škôl do priestorov škôl (teda de facto pri podmieňovaní účasti týchto žiakov a učiteľov na prezenčnom vyučovaní) preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, je cieľ, ktorý chcú dosiahnuť príslušné štátne orgány, legitímny. Prostriedky, ktoré boli zvolené na dosiahnutie tohto cieľa, však nie sú preukázateľne schopné tento cieľ dosiahnuť a nie sú ani nevyhnutné z hľadiska jeho dosiahnutia.

Vzhľadom na nemožnosť „ospravedlnenia“ rozdielneho zaobchádzania so žiakmi a učiteľmi 5. – 9. ročníka základných škôl a stredných škôl v porovnaní so žiakmi a učiteľmi 1. – 4. ročníka základných škôl Stredisko vyhodnotilo príslušné právne akty vlády, ministra školstva a Úradu verejného zdravotníctva ako akty porušujúce ústavný princíp rovnosti a zákaz diskriminácie v spojení so základným právom na vzdelanie a právom zamestnancov na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu pred diskrimináciou.

Stredisko tiež upozornilo na možný nesúlad dotknutých rozhodnutí ministra školstva, ako aj na možný nesúlad samotného ustanovenia § 150 ods. 8 Školského zákona, ktorý umožňuje obmedziť právo na vzdelanie v období vyhláseného núdzového stavu, s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Stredisko preto odporúča požiadať oprávnené osoby, aby na Ústavnom súde SR iniciovali začatie konania o súlade ustanovenia § 150 ods. 8 Školského zákona a rozhodnutí ministra školstva vydaných na základe tohto ustanovenia s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.“

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/odborne-stanovisko-slovenskeho-narodneho-strediska-pre-ludske-prava.alej?fbclid=IwAR0VKiMjvdrdBavgCpvyaaHekRJYaQvUxTnjXtYcx6qyN65W-jctuPJgc8c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov