Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Predbežné stanoviská Úradu na ochranu osobných údajov k certifikátom a k vyhláške

Kategória: Aktuality Autor/i: dataprotection.gov.sk

Úrad na ochranu osobných údajov vydal predbežné stanovisko k preukazovanie sa negatívnym výsledkom testov/certifikátom z plošného testovania vrátane aktualizácie.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania - aktualizácia

30/10/2020

Úradu bol pracovný návrh vyhlášky, ktorej vypracovanie ukladá uznesenie vlády 693/2020 v bode C.1, doručený. Úrad vykonal právnu analýzu s ohľadom na ochranu osobných údajov, ktorú zaslal Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na základe tejto analýzy dospel k tomu, že ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré má vyhláška vykonávať, táto v navrhovanom znení nereflektuje. S ohľadom na uvedené úrad nateraz zotrváva na svojom stanovisku z 29/10/2020:

„Uznesenia vlády č. 678, aj 693, z pohľadu ochrany osobných údajov, nepovažujeme k dnešnému dňu za dostatočný právny základ na spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia.“

Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania

29/10/2020

Zamestnávateľ aj zamestnanec majú v zmysle osobitných predpisov upravujúcich pracovnoprávny alebo obdobný vzťah voči sebe práva, ako aj povinnosti. Pri ich plnení býva ich súčasťou aj spracúvanie osobných údajov zamestnanca vykonávané zamestnávateľom. Zamestnávateľ toto spracúvanie osobných údajov vykonáva prevažne na základe osobitných zákonov (Zákonník práce, zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme....), teda bez potreby súhlasu na spracúvanie osobných údajov od zamestnanca (ako dotknutej osoby).

Pokiaľ ide o spracúvanie informácie o negatívnom výsledku testu, teda o spracúvanie osobitnej kategórie osobného údaja zamestnanca, je potrebné, aby zamestnávateľ disponoval právnym základom podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia a zároveň, aby tento spĺňal aspoň jednu výnimku zo zákazu spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia podľa čl. 9 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Momentálne v rámci relevantných právnych predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov, pre spracúvanie negatívneho výsledku testovania (a prípadne aj certifikátu MZ SR) úradu nie je známy primeraný právny základ, nakoľko Zákonník práce ustanovuje ako povinnosť v súvislosti so zdravotným stavom zamestnanca len nahlásenie jeho práceneschopnosti, alebo inej prekážky v práci, ktorá u neho nastala.

V súvislosti s tým, že je vládou SR vyhlásený núdzový stav na základe čl. 5 zákona č. 227/2002 Z. z., môže vláda v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

  • obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a
  • zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie.

K tomuto kroku vláda aj pristúpila a vydala uznesenie č. 678 z 22/10/2020, a tiež uznesenie č. 693 z 28/10/2020, ktorým obmedzila slobodu pohybu a pobytu a tiež ním nariadila ľuďom v niektorých vybraných prípadoch povinnosť preukazovať sa nešpecifikovanej skupine oprávnených osôb negatívnym výsledkom testu PCR, alebo antigénového testu z plošného testovania alebo certifikátom vydaným MZ SR.

Uznesenie vlády č. 678, aj 693, z pohľadu ochrany osobných údajov, nepovažujeme k dnešnému dňu za dostatočný právny základ na spracúvanie tohto údaja. Avšak vzhľadom k bodu C.1 uznesenia vlády č. 693/2020 vnímame odporúčanie vlády pre spresnenie povinnosti preukazovania sa negatívnym výsledkom alebo certifikátom vyhláškou, pozitívne. Vydanie uvedenej vyhlášky je nevyhnutné, a to s ohľadom na spresnenie povinnosti preukazovania sa negatívnym testom/ certifikátom uloženej uznesením vlády.

Vyhláška musí ustanovovať z pohľadu spracovateľských operácií s osobnými údajmi osoby, ktoré majú preukazovanie požadovať (s ohľadom na zásadu nevyhnutnosti), osoby, ktoré sú ho povinné voči nim plniť, dokedy a na aký účel bude toto preukazovanie vykonávané.

Zdroj: https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov