Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Opatrenie UVZ SR - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR stanovil protiepidemiologickée opatrenia, za ktorých umožnil činnosť školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie. Umožnil tiež podávanie suchej stravy, teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre všetky deti. Distribúcie ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, suchej stravy, teplého jedla pre deti bude organizovaná výdajnými okienkami  prostredníctvom ich rodičov (zákonných zástupcov). 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné:

  • Vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
  • Zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania.
  • Pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
  • Obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení.
  • Zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky.
  • Uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov sú súčasne povinné pre seniorov:

Prevádzkovateľ oznámi miestne príslušnému regionálnemu ÚVZ SR, že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov. Pred zahájením tejto činnosti predloží dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:

Preventívne opatrenia pre zamestnancov: Relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov - zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nejde do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha). Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou alebo podozrivou z ochorenia na COVID-19, resp. bol s takou osobou v kontakte, v blízkej rodine je príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený. Preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19. Upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke. Rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami MZ SR pre verejnosť, najmä: umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu; nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;  zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša; vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia; dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou; nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí; v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov; nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí; v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby; spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru; spôsob prípravy pokrmov – prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami; spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy: spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov, spôsob balenia stravy pre rozvoz balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov; spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;  zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania).

Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý musí obsahovať: kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál), zodpovednú osobu za prevádzku (zástupcu - telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, aby vždy bola jedna zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v prevádzke), prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo vzájomnom kontakte).

Preventívne opatrenia pre deti: Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené v bode I. vrátane vypracovania prevádzkového poriadku. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných hygienických podmienok: vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) - dodržiavanie 2 m odstupov, rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk, personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk