Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Olympiády v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii riaditeľov škôl, je potrebné v rámci možností škôl uskutočniť prezenčne alebo dištančne (napr. cez EduPage) tak, aby sa dodržali termíny kôl stanovené Termínovníkom kôl POPS

Vzhľadom na protipandemické opatrenia a aby nedochádzalo k miešaniu žiakov z rôznych škôl, okresov a krajov bude súťažiaci súťažiť v okresnom, krajskom a celoštátnom kole vo vlastnej škole. Súťažiť sa bude vždy pod dozorom pedagóga školy, ale iného predmetu. Dištančným korešpondenčným formátom budú zabezpečené okresné kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. Tieto nebudú, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov súťaže, obsahovať praktickú a ústnu časť, resp. tieto časti budú upravené alebo výraznejšie zjednodušené, či zakomponované do teoretickej časti – testu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/olympiady-v-skolskom-roku-2020-2021.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov