Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Metodické usmernenie k Zmluve o vzájomnej spolupráci k projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Generálna riaditeľka MPC v súvislosti s opatreniami prijatými za účelom zabránenia šíreniu choroby spôsobenej vírusom COVID-19 a s poukázaním na Opatrenie MŠVVaŠ SR vydáva Metodické usmernenie k aplikácii Čl. 7 bod 2 písm. a) Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.

Škola zapojená do implementácie projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ je podľa zmluvy povinná: "vytvoriť pracovné podmienky pre PA, AUsZZ a členov Inkluzívneho tímu platených v rámci Projektu na dobu určitú a to odo dňa účinnosti tejto Zmluvy najneskôr do 31.08.2022 v súlade s postupom obsadzovania pracovných pozícií pedagogických a odborných zamestnancov na stredných školách v rámci implementácie Projektu (ďalej len „ Procesný postup pre prijímanie PA, AUsZZ a členov Inkluzívneho tímu“) počas implementácie aktivít Projektu; ak niektorá z pracovných pozícií nebude v lehote troch (3) mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy obsadená, po uplynutí tejto lehoty nebude už možné túto pozíciu obsadiť“.

Predmetná zmluvná podmienka, na základe ktorej je škola povinná v lehote troch mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy vytvoriť a obsadiť pracovné miesto/a PA, AUsZZ a členov Inkluzívneho tímu, sa bude považovať za splnenú v prípade, ak toto pracovné miesto bude vytvorené a obsadené v lehote troch (3) mesiacov odo dňa opätovného otvorenia škôl, najneskôr však do začiatku školského roka 2020/2021.

 Zdroj a ďalšie informácie: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/article/files/metodicke_usmernenie_k_cl7_ods2a_zmluvy_nppop.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov